מילואים

זכויות

זכויות

סטודנט/ית יקר/ה האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים המבוסס על כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012. בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל. כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה

הגדרות:

"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.