קריטריונים להענקת מלגות

קריטריונים להענקת מלגות

מצב סוציו-אקונומי

הזכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי המוערך לפי הכנסה חודשית ברוטו לנפש, ברוב המקרים בבית הוריו של מבקש המלגה, למעט מקרים של סטודנטים מנותקי קשר וחסרי עורף משפחתי.

הפונים בבקשה למלגת סיוע יידרשו להציג אישורי הכנסה ואישורים נוספים התומכים בבקשתם.

תנאים אקדמיים

על הסטודנט לעמוד בתנאים אקדמיים בכפוף לדרישות הפקולטה שבה הוא לומד - להיבחן על מכסת הנ"זים הדרושה ולעמוד בתנאי מעבר משנה לשנה. סטודנט הלומד בהיקף לימודים הנמוך מ-50%, לא יהיה זכאי למלגה.

 

קבלת המלגה מותנית בהסדרת תשלומי שכר לימוד ו/או בהגשת תכנית לימודים לשנת הלימודים שבה מוגשת הבקשה למלגה. 

ביטול מלגה

האוניברסיטה רשאית לדרוש מהסטודנט להחזיר את כל הסכום שקיבל על חשבון המלגה או את חלקו בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה במקרים האלה:

  1. הפסקת לימודים - ביוזמת הסטודנט ו/או לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה.
  2. גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י ה סטודנט ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים אשר מולאו בעת הגשת טופס הבקשה.
  3. אם לא מילא הסטודנט את הדרישות שצוינו כחובה על כל הסטודנטים ע"י המסגרת האקדמית המתאימה.

 

בחזרה לדף הבית >>