הורות ומגדר

אודות

השילוב של ההורות עם הלימודים האקדמיים יכול להערים לעיתים קשיים. בשנים האחרונות האוניברסיטה מרחיבה ללא הרף את השירותים שהיא מספקת לאוכלוסייה זו בכל הקמפוסים - בצורת תינוקיות (מעונות המותאמים במיוחד לסטודנטים הורים),חדרי הנקה, משטחי החתלה ועוד.
רכזת מגדר והורות היא הכתובת עבורכם לקבלת מידע בנושא, לשאלות על זכויות וחובות, טיפול בבעיות ובבקשות.

שעות קבלה:

להגשת בקשות או בירור מידע יש לפנות באמצעות פניה בכתב
ניתן ליצור קשר בטלפון 02-5881833
יש אפשרות לתאם פגישה בתאום מראש

זכויות יולדות והורים

זכויות יולדות והורים

סטודנט/ית יקר/ה
בהתאם להוראות חוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007 וכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012, קבעה האוניברסיטה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטיות להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

1. כללי:

(א) "אירוע מזכה" הנו: שמירת הריון, לידה, הפלה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ.

(ב) סטודנטית המבקשת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה או בגין טיפולי פוריות, תפעל בהתאם לנוהל זה ונהלי הוראה ולימודים.

(ג) סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ - רשאי/ת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה כמפורט בתקנון זה, בכפוף להצהרה כי בן או בת זוגו אינם זכאים לקבלת התאמות מכוח כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012 או לזכויות להיעדרות לפי חוקי העבודה.

(ד) סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות או להגיש קובלנה בעניין התאמות, י/תגיש בקשה לרכזת הורות באמצעות טופס. לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים ו/או חוות דעת ו/או אישורים מגורמי רווחה לפיהם הסטודנט/ית נעדר/ה מהלימודים בשל אירוע מזכה. את הטופס יש להגיש לרכזת הורות לפחות חודש ימים לפני מועד ההתאמה המבוקשת.

(ה) סטודנטית לאחר אירוע מזכה, תהיה זכאית להתאמות כמפורט בסעיפים 2, 3, 6, 7 ו-9, וזאת לאחר היעדרות של 21 ימים (במצטבר), אלא אם מצוין אחרת בנוהל זה.

2. היעדרות ודחיית לימודים

(א) סטודנטית זכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות או היריון מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
ב) סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.
(ג) סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
(ד) סטודנטית תסדיר היעדרותה כאמור לפי הוראות סעיף 6.2.4
(ה) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לדחות קורס ולחזור עליו באותה השנה או בשנה העוקבת בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחנה במבחן הסופי בקורס. סטודנטית הנעדרת כאמור, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הקורס. האמור לא חל על קורסים המהווים הכשרה מקצועית.
(ו) סטודנטית הצפויה להיעדר מקורס על פי כללים אלה, תפנה חודש לפני ההיעדרות הצפויה למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת ליידע אותם על ההיעדרות הצפויה ותמסור להם את אישור רכזת ההורות להיעדרות.
(ז) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' רשאית בתיאום עם המורה להשלים את המטלה, ובכלל זה בפעם הבאה שבה יוצע הקורס, או לבצע מטלה חלופית במועד שיקבע המורה.
(ח) סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכד' בשל אירוע מזכה. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס.
(ט) לעניין השלמת הכשרה בשנים הקליניות בפקולטה לרפואה, במקום סעיפים (ו)-(ז) יחול התקנון הרלוונטי.

3. מטלות

(א) סטודנטית שנעדרת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, וזאת בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.

(ב) סטודנטית שלא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת המטלה.

4. גורמי סיכון במעבדות

(א) מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, והעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות מפורסם באתר הקורס או המעבדה.

(ב) סטודנטית כאמור רשאית לדחות את השתתפותה במעבדות בהן נעשה שימוש בחומרים מן הסוג האמור וזאת עד לאחר ההיריון או תקופת ההנקה.

(ג) בהתאם לאופי המעבדה והיקף ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת המעבדות שהחסירה הסטודנטית.

5. בחינות

(א) סטודנטית הנעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה סמוך, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

(ב) סטודנטית הצפויה להיעדר מבחינה בשל טיפול פוריות שמטיבו לא ניתן לבצעו במועד חלופי, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

(ג) סטודנטית לאחר אירוע מזכה, הנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים  סטודנטית שתבחר לגשת לבחינה בתקופה זו, לא תהיה זכאית למועד מיוחד.

(ד) סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.

(ה) סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת של25% ממשך הבחינה.

(ו) במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל לפי הגבוה מביניהם.

(ז) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מבחינה סופית בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה.

6. הארכת לימודים

(א) סטודנטית או סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, בהתאמה להיקף הלימודים שהפסיד בשל האירוע המזכה, וזאת בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו (כגון חיוב בתקורה בגין שכר לימוד הנמוך מ50% בשני הסמסטרים העוקבים לאירוע המזכה, וחיוב בתקורה בגין גרירת לימודים בעת חריגה משנות התקן, עבור חריגה של שנת לימודים אחת).

(ב) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת מגדר והורות בשנה שבה הסטודנטית או הסטודנט האריך את לימודיו.

7. הגשת תוכנית לימודים

סטודנטית שאיחרה בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מחמת לידה, זכאית לפטור מתשלום דמי איחור (2.5% משכר הלימוד) בכפוף להגשת בקשה לרכזת הורות.

8. חניה בקמפוס או בסביבתו

(א) מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, רשאית סטודנטית לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

(ב) לקבלת אישור חניה, יש לפנות לאגף הביטחון* לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות. יש לצרף לבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב ואישור רפואי מתאים או אישור מרכזת ההורות.

(ג) בבקשות החורגות מהתקופה שהוגדרה – יש לפנות לרכזת הורות.

 

9. הכנסת תינוקות לשיעורים

תתאפשר להורה הכנסת תינוקות בני עד 4 חודשים לשיעורים עיוניים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה. חל איסור להכניס תינוקות למעבדות. אם נגרמת הפרעה כלשהי למהלך התקין של השיעור, באחריות ההורה להפסיק את ההפרעה. המורה בקורס רשאי לבקש את הוצאת התינוקות מהשיעור אם יש בה הפרעה למהלך התקין של השיעור.

 

10. סטודנטיות לתארים מתקדמים

(א) סטודנטית לתואר מתקדם רשאית לבקש דחייה בהגשת עבודת התזה / הדוקטורט שלה לשיפוט, בידיעת המדריך.

(ב) סטודנטית לתואר מוסמך תגיש בקשה לדחייה בכתב לרכזת הורות.

(ג) סטודנטית לתואר דוקטור תגיש בקשה לדחייה בכתב לרשות לתלמידי מחקר. הרשות לתלמידי מחקר נוהגת להעניק ארכה בת חצי שנה, בשל לידה, להגשת עבודת דוקטור ולמטלות אחרות.

 

11. מלגה למחקר

(א) סטודנטית לתואר מתקדם לרבות פוסט דוקטורנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה זכאית להמשיך לקבל מלגה גם במהלך תקופת ההיעדרות, לתקופה של עד 15 שבועות לאחר האירוע המזכה.

(ב) עם תום תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה באורכה לתקופת היעדרותה בתשלום ולא יותר מ-15 שבועות, ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.

(ג) יובהר כי אם במהלך תקופת ההיעדרות בשל אירוע מזכה, הסתיימה תקופת הזכאות למלגה, הארכת המלגה כאמור בסעיף קטן (ב) תהא רק לתקופה המקבילה להיעדרות שבה הייתה הסטודנטית זכאית למלגה ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.

(ד) השתלמות פוסט-דוקטורלית תחל לא יאוחר מחמש שנים לאחר אישור תואר הדוקטור.

(ה) מעמד של פוסט-דוקטורנט ומלגה פוסט-דוקטורלית יוכלו להינתן לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים.

(ו) הגשת בקשה להארכת מלגה תיעשה בשנת הלימודים בה המלגה מסתיימת. יש להוריד טופס בקשה ולהעביר אותו אל רכזת הורות בפניה מקוונת.

למשתלמות פוסט-דוקטורט, לעניין התקופות האמורות בסעיפים ד ו ה לעיל, לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.

12. פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים ומענקי הצטיינות מהאוניברסיטה, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותה.

13. תשתיות

בכל קמפוס:

(א) כיתות בהן מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה;

(ב) חדרים לצורך הנקה המצוידים במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;

(ג) משטחי החתלה. מיקום משטחי החתלה מפורסם באתר הדיקנט ובמפות הקמפוסים.

(ד) תינוקיות.

14. בני זוג

סטודנט שבן או בת זוגו עברו אירוע מזכה (היינו: לידה,הפלה,אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחה אומנה) זכאי:

(א) לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים מיום האירוע המזכה.

(ב) למועד בחינה נוסף אם נעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום האירוע המזכה.

(ג) לדחייה בת שבוע בהגשת המטלות (עבודות ותרגילים)

15. צילומים

סטודנטית או סטודנט שנעדרו בשל אירוע מזכה גם אם נעדרו פחות מ-21 ימים, זכאים להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידו, בעד כל יום לימודים שבו נעדרו. לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מגדר והורות.

16. חונכות

סטודנטית לתואר ראשון שעברה אירוע מזכה תוכל לפנות אל רכזת ההורות ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר באופן הבא:
בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה.
בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמידה רשומה.
בהיעדרות מצטברת של 20 ימים בסמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמידה רשומה.
מסגרת הסיוע:

עבור היעדרות משני שיעורים בקורס חובה, ניתן לבקש מפגש חונכות אחד בן 90 דקות, עד לתקרה של 5 מפגשים.
שיעור ותרגיל נחשבים כשיעור אחד.
חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה קטנה (ולא באופן פרטני).
חונכות תינתן עבור שיעורים במתכונת רגילה בלבד (לא כולל מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים, הכשרה מעשית וכיוצ"ב) 
אופן הגשת הבקשה:

סטודנטית שמבקשת סיוע בהשלמת חומרי הלימוד תגיש בקשה בתוך שבועיים מסיום התקופת הזכאות  לרכזת ההורות בדיקנט.
יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות וצילום אישור לידה/הריון בטופס ההרשמה המקוון

17. סטודנט הורה שבן/בת זוגו משרת במילואים

"סטודנט הורה" – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים;
"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.

(א) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(ב) נוסף על האמור בסעיף א' לעיל, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

(ג) סטודנט הורה שנעדר משיעורים בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל, רשאי לדחות קורס אחד או יותר ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן, במצב שבו בן או בת זוגו שירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי.

(ד) סטודנט הורה, שמועד הגשת מטלה חל במהלך שירות מילואים של בן או בת זוגו או בסמוך לו, זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה. הדחייה תהיה לפחות במספר הימים שבהם התקיים שירות המילואים. היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה;

(ה) סטודנט הורה שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה של בן או בת הזוג וכתוצאה מכך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יפנה לוועדת ההוראה של פקולטת האם שלו אשר רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורסים השונים אם וכיצד יוגשו העבודות.

(ו) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

(ז) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

(ח) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו במילואים במהלך תקופת הבחינות 10 ימים לפחות במצטבר, או שירתו במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות 10 ימים רצופים לפחות, או שירתו 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות. הבחינה במועד הנוסף תיערך לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר.

(ט) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כמפורט בסעיף א' מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית זכאי לקבל אחת מההתאמות הבאות בהתייחס, בין השאר, למהות הקורס, ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר:

 • להשלים את שהחסיר במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המרצה.
 • בקשת פטור בשל שירות מילואים - בקשה לפטור תוגש למרצה. המרצה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(י) סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.
(יא) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאי ל:

 • הטבה שוות ערך ל50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד בעד כל יום לימודים שבו נעדר. לקבלת השוברים יש לפנות לרכזת הורות.
 • סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים.
 • עדיפות בשאילת ספרים מהספרייה, ולשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת הורות.
 • בעת היעדרות בתקופת ההרשמה לקורסים ישנה זכאות לרישום מוקדם לקורסים. הרישום יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים של בן או בת הזוג ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.
 • בעת שירות מילואים של בן או בת הזוג במשך תקופת השינויים, הפניה תהיה ישירות אל רכזת הורות.

(יב) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. בקשה לקבלת הארכת לימודים כאמור תוגש בכתב בצירוף אסמכתאות מתאימות אל רכזת ההורות.

אגפי ביטחון בקמפוסים השונים:

קמפוס הר הצופים: 02-5882018
קמפוס י. ספרא (גבעת רם): 02-6586000
קמפוס עין כרם: 02-6758005, 02-6758060
קמפוס רחובות: 08-9489290
למענה פרטני בנושאים אלה ניתן ליצור קשר עם רכזת הורות ומגדר, מאיה גונן באמצעות פניה בכתב או בטלפון 02-5881833 כמו כן ניתן להפגש עם הרכזת בתאום מראש.

חדרי הנקה והחתלה

נפתח חדר ההנקה בקמפוס ספרא בצריף המורים - פנו לספרייה לקבלת כרטיס

לאיתור המתקנים ניתן להעזר במפת הקמפוס

קמפוס הר הצופים

 • פקולטת רוח: חדר הנקה נמצא בגוש 3 (מתחת לבית כנסת הכט). ניתן לקבל מפתח לטווח ארוך הן במזכירות לענייני הוראה טלפון 02-5881070, הן בלשכת דיקן המשנה של הפקולטה 02-5883718. החדר מצויד במקרר, מקפיא, שקע חשמל למשאבת חלב ומקום ישיבה.
  משטח החתלה מתקפל ממוקם בתוך פינת ההחתלה הצמודה לחדר ההנקה הנ"ל. אין צורך במפתח לכניסה.
 • חינוך ועבודה סוציאלית: חדר הנקה והחתלה נמצא ליד השירותים של חינוך (קומת קרקע, קרוב למזכירויות). החדר מצויד במקרר, מקפיא, שקעי חשמל למשאבות חלב, שתי כורסאות ושולחן החתלה. מפתח לחדר ניתן לקבל תמורת פקדון מאת שלומי שוקרון רכז בניין חינוך, 02-5882024. משטח החתלה מתקפל ממוקם בספריית חינוך ועו"ס בשירותים של קומת הקרקע.
 • פקולטת משפטים: חדר הנקה והחתלה נמצא בתוך ספריית משפטים, בחדר שמשמאל למעלית. מפתחות ניתן לקבל בדלפק השאלה (או ממזל, במזכירות הנהלת הספרייה). יש להחזיר את המפתחות מיד בתום השימוש. חדר ההנקה מצויד במקפיא, שקע חשמל למשאבת חלב וספה. במקרה הצורך, ניתן לבקש במזכירות הנהלת הספרייה להשתמש במקרר שבפינת השתייה.
 • פקולטת חברה: במשרדי דיקן חברה, חדר 3719, פני לשרית על מנת לקבל מפתחות לחדר הסמוך. היא אף תאפשר לך להשתמש במקרר של המשרד (בחדר 3700). שימי לב שהחדר שבו מצוי המקרר ננעל לשימוש מדי יום בשעה 16:00. שני משטחי החתלה מתקפלים ממוקמים בשירותי נשים ובשירותי גברים הסמוכים לחוות המחשבים.
 • ספריית חברה ורוח ("הפורום"): משטח החתלה מתקפל נמצא בשירותי הנכים של קומת הקרקע (בכניסה הראשית לספרייה, פונים ימינה לתוך משרדי הנהלת הספרייה).

קמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם

ניתן להשתמש בחדר התינוקיה בבניין פפיק (משמאל לכניסה) בשעות הפתיחה (8:00-16:00) בנוסף שני חדרי הנקה והחתלה:

 • החדר הראשון במועדון הסטודנטים וצריף המורים ליד בניין פפיק, וניתן לקבל את המפתחות מדלפק ההשאלה בספריית הרמן.
 • החדר השני נמצא בביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב-חדר A113.משטח החתלה מתקפל ממוקם באולמות פלדמן א-ב בכניסה לשירותים.

קמפוס רחובות

חדר ההנקה נמצא בחדר 107 בספרייה. מפתח לטווח ארוך ניתן לקבל ממרי לוי במזכירות הוראה, טלפון 08-9489331.

קמפוס עין כרם

 • רפואה: חדר הנקה קבוע נמצא בספריית רפואה, בקומת חדרי הסמינרים. במקום מקרר, לוקרים (לאכסון משאבות חלב וציוד נלווה), משטח החתלה, שקעי חשמל, פרגוד, כורסאות, כיור עם מים חמים וקרים. מפתחות ללוקרים ולמקרר ניתן לקבל מהאחראית על החדר תמורת פקדון של 20 ש"ח. מיקום המפתח לחדר ההנקה: קבלה בכניסה לספריה. טל האחראית על חדר ההנקה: 02-67587610
  משטח החתלה מתקפל ממוקם בספריית רפואה, בשירותים בכניסה לספרייה.
 • סיעוד: חדר הנקה זמני נמצא בבניין סיעוד בקומת הכניסה (הכניסה מביה"ח, ליד הדואר). לאחר הכניסה לבניין יש לפנות ימינה, ללכת עד סוף הפרוזדור. החדר מימין, סמוך לשירותים, תאי ההלבשה והלוקרים. בחדר כסא, מקרר, משטח החתלה ושקע חשמל.
 • אגודת הסטודנטים:  אגודת הסטודנטים מאפשרת לסטודנטיות לשאוב חלב ולהניק בחדרי הרכזים. משרדי אגודת הסטודנטים, בניין מרכז הסטודנט, קומת המרתף. בחדר כסא, שקע חשמל ומקרר.

קישורים שימושיים

וועדת ערעורים 

ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד

מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית

איגוד נשים אקדמאיות - מענקים ומלגות לדוקטורנטיות

קרן המענקים "איגוד נשים אקדמאיות" מציעה מענקים לנשים שהתקבלו כתלמידות לקראת תואר דוקטור שלב ב' באוניברסיטה העברית. בכל בקשה דנה ועדת המענקים בנפרד ומחליטה בהתאם לנתוני המועמדת. על מנת להגיש בקשה יש להיות חברה באיגוד נשים אקדמאיות תמורת 120 ש"ח דמי חברות. נכון לשנה"ל תשע"ב גובה המענק הוא 6000 ש"ח. להלן דפי מידע לתשע"ב: פרסום. טפסי הגשת מועמדות.

יוניקו UNICO - מרחב חדש לשוויון מגדרי בקמפוס

תכנית יוניקו פועלת מטעם שדולת הנשים במספר מוסדות אקדמיים בארץ, כולל האוניברסיטה העברית. התוכנית מנוהלת על ידי סטודנטיות וסטודנטים, בחלוקה מגדרית שווה, על מנת ליצור מרחב לשיח חברתי חדש לו שותפים שני המינים. התכנית פועלת לקידום חשיבה מחודשת על תפקידם של גברים ונשים בעולם החברתי, האקדמי והפרטי. דוא"ל unico.israel@gmail.com העמוד בפייסבוק.

ירושלמיות - תא לקידום נשים ושיויון מגדרי

תא סטודנטיות פמיניסטיות. תא ירושלמיות פעיל בתחומים שונים, החל ממאבק בהטרדות מיניות באקדמיה וסביבתה הגיאוגרפית ועד מאבקים חברתיים ופוליטים הקשורים בזכויות נשים בחברה בכלל.

זכאות למס הכנסה שלילי

למידע על זכאות למס הכנסה שלילי (זכאים זוגות נשואים, מעל גיל 23, עם ילד, שעובדים במשרה חלקית (או שרק אחד מהם עובד במשרה מלאה). יש לבדוק בסימולטור, בקישור, האם אתם זכאים להחזר מס שלילי.

*רלוונטי רק למי שגר באיזור "השילוב" (בערים בהן פועלת תוכנית ויסקונסין): ירושלים, אשקלון, שדרות, נצרת, נצרת עילית, כפר פינס, חדרה, אור עקיבא, פרדס חנה ונתניה.

זכויות אמהות במוסד לביטוח לאומי

מידע נמצא בקישור הזה

תינוקיות וגני ילדים

תינוקיות (מעונות-יום)

בחסות דיקנט הסטודנטים של האוניברסיטה העברית פועלות שתי תינוקיות לרווחת סטודנטים הורים, בקמפוסים: הר הצופים, אדמונד י. ספרא. לתינוקיות מתקבלים תינוקות בגילאי חודשיים ועד עשרה חודשים (מהרגע שתינוק התקבל לתינוקייה – הוא יכול להשאר בה עד תום שנת הלימודים). התינוקיות מאפשרות לאמהות להגיע בכל עת על מנת להניק. על כל 5 תינוקות ישנה מטפלת אחת.
ניתן להרשם לתינוקייה על בסיס יומי (למשל – לימים שני ורביעי באופן קבוע לאורך כל סמסטר א') או על בסיס של הגעה חד פעמית, בהתרעה של יום מראש.

מידע נוסף ניתן לקבל ממנהלי התינוקיות: ראובן, מנהל תינוקיית אדמונד י. ספרא, טלפון: 054-5295675 נילי קיוויתי, מנהלת תינוקיית הר הצופים. טלפון:050-4317780, ובעז פיגנבלט מנהל תינוקיית רחובות, טלפון: 052-8946661.

חדר הנקה והחתלה נפתח בספרית חינוך ועו״ס בקומה שלוש - ניתן לקבל מפתח בדלפק ההשאלה.  

משחקייה בקמפוס הר הצופים

במעונות ברונפמן (אידלסון) פועלת משחקייה לרווחת ילדי הסטודנטים המתגוררים במעונות אלו. המשחקייה מופעלת על ידי ההורים, שישמחו לקבל תרומות של צעצועים. לקבלת פרטים של ההורה האחראי/ת, צרו קשר עם מנהלת מעונות אידלסון,  בטלפון 02-5818115

גני ילדים בתוך הקמפוסים השונים (אינם נמצאים באחריות דיקנט הסטודנטים)

קמפוס הר הצופים

המכון לחקר הטיפוח בחינוך: קמפוס הר הצופים גן פרטי בתוך הקמפוס לילדים בגילאי שנה וחצי עד שלוש. המנהל אור פרח מדבר אלתר 02-5882016

קמפוס אדמונד י. ספרא

תינוקיה

החל מגיל חודשיים. התינוקיה פתוחה בימים ראשון - חמישי ביין השעות  8:00 - 16:00 לפרטים נא לפנות לראובן 054-5295675 

פעוטון

החל מגיל 11 חודשים  - שנה ו 4 חודשים. הפעוטון פתוח בימים ראשון - חמישי ביין השעות  8:00 - 16:00 לפרטים נא לפנות לראובן 054-5295675 

גן ילדים

החל מגיל שנה ו 5 חודשים  - 3. הגן פתוח בימים ראשון - חמישי ביין השעות  7:15 - 16:00 לפרטים נא לפנות לראובן 054-5295675 

קמפוס רחובות

גן בראשית פועל בתוך הפקולטה לחקלאות על ידי בעז פייגנבלט, בין השעות 07:00-17:00 בימים א'-ה', ובימי שיש בין השעות 07:00-12:00. הגן תחת פיקוח משרד החינוך והינו עם סמל מוסד של משרד החינוך ומוכר אך אינו רשמי. בתינוקייה נותנים עדיפול לסטודטים שרוצים לרשום את התינוקות שלהם על בסיס חודשי ואם יש מקום מקבלים תינוקות על בסיס יומי. בגן מקבלים ילדים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שלוש שנים.
ליצירת קשר עם בעז- מנהל התינוקייה: 052-8946661

צור קשר

פניות סטודנטים למחלקת מגדר והורות

פרטים אישיים
יש לבחור פקולטה לפני בחירת החוג
סיבת הפניה
נושא הפניה
קבלת התאמות
התאמות מבוקשות
היעדרות מלימודים
היעדרות או דחיית מטלות
פניה זו יש להגיש לאחר תיאום דחייה או מטלה חלופית עם המורה בכתב. יש לצרף את אישור המורה לטופס זה.
דחיית/הארכת לימודים
קבלת צילומים והדפסות
הארכות מלגה
ועדה לענייני שכר לימוד
ניתן לערער בפני  נציב/ת קבילות הסטודנטים, במקרה של קבלת תשובה שלילית
ביטול שנת לימודים
ביטול שנה מתוכנית הלימודים שיאושרו על ידי הועדה עשויים להפחית או לבטל לחלוטין את המלגה הניתנת על ידי מדור סיוע
ביטול קורס
הסרת קורסים מתוכנית הלימודים שיאושרו על ידי הועדה עשויים להפחית או לבטל לחלוטין את המלגה הניתנת על ידי מדור סיוע
הגשת עבודה באיחור
המועד כפי שאושר על ידי המרצה/ועדת הוראה. יש לצרף אישור.
בקשה אחרת
פיצול שנה
צרוף מסמכים
אישור על אירוע מזכה

חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון

צילום תעודת זהות (כולל ספח)

חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
אישור הגשת עבודה באיחור
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
היעדרות או דחיית מטלות
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
היעדרות מלימודים
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
קובלנה

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?