הורות ומגדר

אודות

השילוב של ההורות עם הלימודים האקדמיים יכול להערים לעיתים קשיים. בשנים האחרונות האוניברסיטה מרחיבה ללא הרף את השירותים שהיא מספקת לאוכלוסייה זו בכל הקמפוסים - בצורת תינוקיות (מעונות המותאמים במיוחד לסטודנטים הורים),חדרי הנקה, משטחי החתלה ועוד.
רכזת מגדר והורות היא הכתובת עבורכם לקבלת מידע בנושא, לשאלות על זכויות וחובות, טיפול בבעיות ובבקשות.

שעות קבלה:

ימי ב' 10:00-12:00 14:00-16:00
מומלץ לתאם הגעה לשעות קבלה מראש.
קמפוס הר הצופים בניין פרנק סינטרה קומה שנייה, חדר 439, מס' טלפון 02-5880262 או לכתובת המייל png@savion.huji.ac.il

זכויות יולדות והורים

זכויות יולדות והורים

סטודנט/ית יקר/ה
בהתאם להוראות חוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007 וכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012, קבעה האוניברסיטה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטיות להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

1. כללי:

(א) "אירוע מזכה" הנו: שמירת הריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ.

(ב) סטודנטית המבקשת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה או בגין טיפולי פוריות, תפעל בהתאם לנוהל זה ונהלי הוראה ולימודים.

(ג) סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ - רשאי/ת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה כמפורט בתקנון זה, בכפוף להצהרה כי בן או בת זוגו אינם זכאים לקבלת התאמות מכוח כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012 או לזכויות להיעדרות לפי חוקי העבודה.

(ד) סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות או להגיש קובלנה בעניין התאמות, י/תגיש בקשה לרכזת הורות באמצעות טופס. לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים ו/או חוות דעת ו/או אישורים מגורמי רווחה לפיהם הסטודנט/ית נעדר/ה מהלימודים בשל אירוע מזכה. את הטופס יש להגיש לרכזת הורות לפחות חודש ימים לפני מועד ההתאמה המבוקשת.

(ה) סטודנטית לאחר אירוע מזכה, תהיה זכאית להתאמות כמפורט בסעיפים 2, 3, 6, 7 ו-9, וזאת לאחר היעדרות של 21 ימים (במצטבר), אלא אם מצוין אחרת בנוהל זה.

2. היעדרות ודחיית לימודים

(א) סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה מעד 40% מכלל השיעורים בכל קורס אליו הייתה רשומה בעת קרות האירוע המזכה. במקרה של לידה, הסטודנטית תהיה רשאית להעדר מעד שישה שבועות בכל קורס בסך הכל.

(ב) סטודנטית תסדיר היעדרותה כאמור לפי הוראות סעיף 6.2.4

(ג) מקרה שבו זכאית הסטודנטית להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות לפי הגבוה מביניהם.

(ד) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לדחות קורס ולחזור עליו באותה השנה או בשנה העוקבת בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחנה במבחן הסופי בקורס. סטודנטית הנעדרת כאמור, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הקורס. האמור לא חל על קורסים המהווים הכשרה מקצועית.

(ה) סטודנטית הצפויה להיעדר מקורס בשל אירוע מזכה או בשל סיבה אחרת שאושרה על ידי רכזת הורות, תפנה חודש לפני ההיעדרות הצפויה למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת ליידע אותם על ההיעדרות הצפויה ותמסור להם את אישור רכזת ההורות להיעדרות.

(ו) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' רשאית בתיאום עם המורה להשלים את המטלה, ובכלל זה בפעם הבאה שבה יוצע הקורס, או לבצע מטלה חלופית במועד שיקבע המורה.

(ז) סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכד' בשל אירוע מזכה. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס.

(ח) לעניין השלמת הכשרה בשנים הקליניות בפקולטה לרפואה, במקום סעיפים (ו)-(ז) יחול התקנון הרלוונטי.

3. מטלות

(א) סטודנטית שנעדרת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, וזאת בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.

(ב) סטודנטית שלא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת המטלה.

4. גורמי סיכון במעבדות

(א) מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, והעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות מפורסם באתר הקורס או המעבדה.

(ב) סטודנטית כאמור רשאית לדחות את השתתפותה במעבדות בהן נעשה שימוש בחומרים מן הסוג האמור וזאת עד לאחר ההיריון או תקופת ההנקה.

(ג) בהתאם לאופי המעבדה והיקף ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת המעבדות שהחסירה הסטודנטית.

5. בחינות

(א) סטודנטית הנעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה סמוך, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

(ב) סטודנטית הצפויה להיעדר מבחינה בשל טיפול פוריות שמטיבו לא ניתן לבצעו במועד חלופי, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

(ג) סטודנטית לאחר אירוע מזכה, הנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים  סטודנטית שתבחר לגשת לבחינה בתקופה זו, לא תהיה זכאית למועד מיוחד.

(ד) סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.

(ה) סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת של25% ממשך הבחינה.

(ו) במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל לפי הגבוה מביניהם.

(ז) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מבחינה סופית בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה.

6. הארכת לימודים

(א) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה תהיה זכאית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים, מבלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

(ב) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת מגדר והורות בהקדם לאחר האירוע המזכה. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה.

7. הגשת תוכנית לימודים

סטודנטית שאיחרה בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מחמת לידה, זכאית לפטור מתשלום דמי איחור (2.5% משכר הלימוד) בכפוף להגשת בקשה לרכזת הורות.

8. חניה בקמפוס או בסביבתו

(א) מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, רשאית סטודנטית לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

(ב) לקבלת אישור חניה, יש לפנות לאגף הביטחון* לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות. יש לצרף לבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב ואישור רפואי מתאים או אישור מרכזת ההורות.

(ג) בבקשות החורגות מהתקופה שהוגדרה – יש לפנות לרכזת הורות.

9. סטודנטיות לתארים מתקדמים

(א) סטודנטית לתואר מתקדם רשאית לבקש דחייה בהגשת עבודת התזה / הדוקטורט שלה לשיפוט, בידיעת המדריך.

(ב) סטודנטית לתואר מוסמך תגיש בקשה לדחייה בכתב לרכזת הורות.

(ג) סטודנטית לתואר דוקטור תגיש בקשה לדחייה בכתב לרשות לתלמידי מחקר. הרשות לתלמידי מחקר נוהגת להעניק ארכה בת חצי שנה, בשל לידה, להגשת עבודת דוקטור ולמטלות אחרות.

10. מלגה למחקר

(א) סטודנטית לתואר מתקדם הנעדרת בשל אירוע מזכה זכאית להמשיך לקבל מלגה גם במהלך תקופת ההיעדרות, לתקופה של עד 15 שבועות לאחר האירוע המזכה.

(ב) עם תום תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה באורכה לתקופת היעדרותה בתשלום ולא יותר מ-15 שבועות, ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.

(ג) יובהר כי אם במהלך תקופת ההיעדרות בשל אירוע מזכה, הסתיימה תקופת הזכאות למלגה, הארכת המלגה כאמור בסעיף קטן (ב) תהא רק לתקופה המקבילה להיעדרות שבה הייתה הסטודנטית זכאית למלגה ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.

11. פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים ומענקי הצטיינות מהאוניברסיטה, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותה.

טופס בקשת זכויות והתאמות (PDF)

12. תשתיות

בכל קמפוס:

(א) כיתות בהן מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה;

(ב) חדרים לצורך הנקה המצוידים במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;

(ג) משטחי החתלה. מיקום משטחי החתלה מפורסם באתר הדיקנט ובמפות הקמפוסים.

(ד) תינוקיות.

13. בני זוג

סטודנט שבן או בת זוגו עברו אירוע מזכה, זכאי:

(א) לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים מיום האירוע המזכה.

(ב) למועד בחינה נוסף אם נעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום האירוע המזכה.

14. צילומים

סטודנטית או סטודנט שנעדרו בשל אירוע מזכה גם אם נעדרו פחות מ-21 ימים, זכאים להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידו, בעד כל יום לימודים שבו נעדרו. לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מגדר והורות.

אגפי ביטחון בקמפוסים השונים:

קמפוס הר הצופים: 02-5882018
קמפוס י. ספרא (גבעת רם): 02-6586000
קמפוס עין כרם: 02-6758005, 02-6758060
קמפוס רחובות: 08-9489290
למענה פרטני - אנא פנה/י אל רכזת הורות ומגדר,  שעות קבלה: ימים א' וב' 10:00-14:00. קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, קומה שנייה, חדר 439. מס' טלפון 02-5880262 או לכתובת המייל hujiparentpluse@gmail.com

חדרי הנקה והחתלה

נפתח חדר ההנקה בקמפוס ספרא בצריף המורים - פנו במייל לתיאום קבלת מפתח

לאיתור המתקנים ניתן להעזר במפת הקמפוס

קמפוס הר הצופים

 • פקולטת רוח: חדר הנקה נמצא בגוש 3 (מתחת לבית כנסת הכט). ניתן לקבל מפתח לטווח ארוך הן במזכירות לענייני הוראה טלפון 02-5881070, הן בלשכת דיקן המשנה של הפקולטה 02-5883718. החדר מצויד במקרר, מקפיא, שקע חשמל למשאבת חלב ומקום ישיבה.
  משטח החתלה מתקפל ממוקם בתוך פינת ההחתלה הצמודה לחדר ההנקה הנ"ל. אין צורך במפתח לכניסה.
 • חינוך ועבודה סוציאלית: חדר הנקה והחתלה נמצא ליד השירותים של חינוך (קומת קרקע, קרוב למזכירויות). החדר מצויד במקרר, מקפיא, שקעי חשמל למשאבות חלב, שתי כורסאות ושולחן החתלה. מפתח לחדר ניתן לקבל תמורת פקדון מאת שלומי שוקרון רכז בניין חינוך, 02-5882024. משטח החתלה מתקפל ממוקם בספריית חינוך ועו"ס בשירותים של קומת הקרקע.
 • פקולטת משפטים: חדר הנקה והחתלה נמצא בתוך ספריית משפטים, בחדר שמשמאל למעלית. מפתחות ניתן לקבל בדלפק השאלה (או ממזל, במזכירות הנהלת הספרייה). יש להחזיר את המפתחות מיד בתום השימוש. חדר ההנקה מצויד במקפיא, שקע חשמל למשאבת חלב וספה. במקרה הצורך, ניתן לבקש במזכירות הנהלת הספרייה להשתמש במקרר שבפינת השתייה.
 • פקולטת חברה: במשרדי דיקן חברה, חדר 3719, פני לשרית על מנת לקבל מפתחות לחדר הסמוך. היא אף תאפשר לך להשתמש במקרר של המשרד (בחדר 3700). שימי לב שהחדר שבו מצוי המקרר ננעל לשימוש מדי יום בשעה 16:00. שני משטחי החתלה מתקפלים ממוקמים בשירותי נשים ובשירותי גברים הסמוכים לחוות המחשבים.
 • ספריית חברה ורוח ("הפורום"): משטח החתלה מתקפל נמצא בשירותי הנכים של קומת הקרקע (בכניסה הראשית לספרייה, פונים ימינה לתוך משרדי הנהלת הספרייה).

קמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם

ניתן להשתמש בחדר התינוקיה בבניין פפיק (משמאל לכניסה) בשעות הפתיחה 8:00-16:00 - ניתן להשתמש בחדר התינוקיה בבניין פפיק (משמאל לכניסה) בשעות הפתיחה (8:00-16:00) בנוסף שני חדרי הנקה והחתלה:

 • החדר הראשון במועדון הסטודנטים וצריף המורים ליד בניין פפיק, וניתן לקבל את המפתחות מדלפק ההשאלה בספריית הרמן.
 • החדר השני נמצא בביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב-חדר A113.משטח החתלה מתקפל ממוקם באולמות פלדמן א-ב בכניסה לשירותים.

קמפוס רחובות

צריף מס' 11. ניתן לקבל מפתח לטווח ארוך במזכירות לענייני הוראה, צריף מס' 5. צביה דגן, טל.08-9489331. חדר ההנקה מצויד במקרר, מקפיא, שקע חשמל למשאבת חלב ומקום ישיבה. לבקשות חריגות יש לפנות אל קארן ידלין מזכירה לענייני הוראה 08-9489431. משטח החתלה מתקפל ממוקם בבניין קנדי לי א', ליד שירותי הנשים.

קמפוס עין כרם

 • רפואה: חדר הנקה קבוע נמצא בספריית רפואה, בקומת חדרי הסמינרים. במקום מקרר, לוקרים (לאכסון משאבות חלב וציוד נלווה), משטח החתלה, שקעי חשמל, פרגוד, כורסאות, כיור עם מים חמים וקרים. מפתחות ללוקרים ולמקרר ניתן לקבל מהאחראית על החדר תמורת פקדון של 20 ש"ח. האחראית: אביבה אפרים, חדר בקרה,מתחם חדרי הסמינרים, קומה 4 בבניין הספריה הרפואית של הפקולטה טל'02-6758246
  משטח החתלה מתקפל ממוקם בספריית רפואה, בשירותים בכניסה לספרייה.
 • סיעוד: חדר הנקה זמני נמצא בבניין סיעוד בקומת הכניסה (הכניסה מביה"ח, ליד הדואר). לאחר הכניסה לבניין יש לפנות ימינה, ללכת עד סוף הפרוזדור. החדר מימין, סמוך לשירותים, תאי ההלבשה והלוקרים. בחדר כסא, מקרר, משטח החתלה ושקע חשמל.
 • אגודת הסטודנטים:  אגודת הסטודנטים מאפשרת לסטודנטיות לשאוב חלב ולהניק בחדרי הרכזים. משרדי אגודת הסטודנטים, בניין מרכז הסטודנט, קומת המרתף. בחדר כסא, שקע חשמל ומקרר.

מפות הקמפוסים

מפת קמפוס הר הצופים

להגדלה לחצו על התמונות 

מפת קמפוס הר הצופים

מפת קמפוס ספרא

מפת קמפוס ספרא

מפת קמפוס עין-כרם

מפת קמפוס עין כרם

 

מפת קמפוס רחובות 

מפת קמפוס רחובות

קישורים שימושיים

וועדת ערעורים 

ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד

מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית

איגוד נשים אקדמאיות - מענקים ומלגות לדוקטורנטיות

קרן המענקים "איגוד נשים אקדמאיות" מציעה מענקים לנשים שהתקבלו כתלמידות לקראת תואר דוקטור שלב ב' באוניברסיטה העברית. בכל בקשה דנה ועדת המענקים בנפרד ומחליטה בהתאם לנתוני המועמדת. על מנת להגיש בקשה יש להיות חברה באיגוד נשים אקדמאיות תמורת 120 ש"ח דמי חברות. נכון לשנה"ל תשע"ב גובה המענק הוא 6000 ש"ח. להלן דפי מידע לתשע"ב: פרסום. טפסי הגשת מועמדות.

יוניקו UNICO - מרחב חדש לשוויון מגדרי בקמפוס

תכנית יוניקו פועלת מטעם שדולת הנשים במספר מוסדות אקדמיים בארץ, כולל האוניברסיטה העברית. התוכנית מנוהלת על ידי סטודנטיות וסטודנטים, בחלוקה מגדרית שווה, על מנת ליצור מרחב לשיח חברתי חדש לו שותפים שני המינים. התכנית פועלת לקידום חשיבה מחודשת על תפקידם של גברים ונשים בעולם החברתי, האקדמי והפרטי. דוא"ל unico.israel@gmail.com העמוד בפייסבוק.

אל"ה (אקדמיה ללא הטרדות)

תא סטודנטיות פמיניסטיות. תא אל"ה פעיל בתחומים שונים, החל ממאבק בהטרדות מיניות באקדמיה וסביבתה הגיאוגרפית ועד מאבקים חברתיים ופוליטים הקשורים בזכויות נשים בחברה בכלל

זכאות למס הכנסה שלילי

למידע על זכאות למס הכנסה שלילי (זכאים זוגות נשואים, מעל גיל 23, עם ילד, שעובדים במשרה חלקית (או שרק אחד מהם עובד במשרה מלאה). יש לבדוק בסימולטור, בקישור, האם אתם זכאים להחזר מס שלילי.

*רלוונטי רק למי שגר באיזור "השילוב" (בערים בהן פועלת תוכנית ויסקונסין): ירושלים, אשקלון, שדרות, נצרת, נצרת עילית, כפר פינס, חדרה, אור עקיבא, פרדס חנה ונתניה.

זכויות אמהות במוסד לביטוח לאומי

מידע נמצא בקישור הזה

תינוקיות וגני ילדים

תינוקיות (מעונות-יום)

בחסות דיקנט הסטודנטים של האוניברסיטה העברית פועלות שתי תינוקיות לרווחת סטודנטים הורים, בקמפוסים: הר הצופים, אדמונד י. ספרא. לתינוקיות מתקבלים תינוקות בגילאי חודשיים ועד עשרה חודשים (מהרגע שתינוק התקבל לתינוקייה – הוא יכול להשאר בה עד תום שנת הלימודים). התינוקיות מאפשרות לאמהות להגיע בכל עת על מנת להניק. על כל 5 תינוקות ישנה מטפלת אחת.
ניתן להרשם לתינוקייה על בסיס יומי (למשל – לימים שני ורביעי באופן קבוע לאורך כל סמסטר א') או על בסיס של הגעה חד פעמית, בהתרעה של יום מראש.

מידע נוסף ניתן לקבל ממנהלי התינוקיות: מרים סונה, מנהלת תינוקיית אדמונד י. ספרא, טלפון: 052-8782002 נילי קיוויתי, מנהלת תינוקיית הר הצופים. טלפון:050-4317780, ובעז פיגנבלט מנהל תינוקיית רחובות, טלפון: 052-8946661.

חדר הנקה והחתלה נפתח בספרית חינוך ועו״ס בקומה שלוש - ניתן לקבל מפתח בדלפק ההשאלה.  

משחקייה בקמפוס הר הצופים

במעונות ברונפמן (אידלסון) פועלת משחקייה לרווחת ילדי הסטודנטים המתגוררים במעונות אלו. המשחקייה מופעלת על ידי ההורים, שישמחו לקבל תרומות של צעצועים. לקבלת פרטים של ההורה האחראי/ת, צרו קשר עם מנהלת מעונות אידלסון, אסטל גוטליב, בטלפון 02-5818115

גני ילדים בתוך הקמפוסים השונים (אינם נמצאים באחריות דיקנט הסטודנטים)

קמפוס הר הצופים

המכון לחקר הטיפוח בחינוך: קמפוס הר הצופים גן פרטי בתוך הקמפוס לילדים בגילאי שנה וחצי עד שלוש. הגננת: אור פרח מדבר אלתר 02-5882101

קמפוס אדמונד י. ספרא

בקרית אדמונד י' ספרא פועלות שתי כיתות גן לפעוטות וילדים בגילאי שנה וחמישה חודשים ועד שלוש. הגן עובד מ- 7.15-16.15 וביום שישי מ- 8.00-12.30. לפרטים נא לפנות למנהל ראובן רון 054-5295675 02-5669065 

קמפוס עין כרם

מעון ויצו-הדסה: טווח הגילאים - מיועד לגילאי חודשיים ועד 5 שנים. המנהלת: אורית כהן-מורן 02-6776263, 02-6310174 m33376@wizo.org המעון מיועד בראש ובראשונה לעובדי הדסה (סטודנטים מתקבלים על בסיס מקום פנוי). כדי לנסות להתקבל, בחודשים פברואר-מרץ (תחילת הרישום) יש ליצור קשר עם משאבי אנוש של בית החולים 02-6777166. יש סבסוד של משרד התמ"ת.

קמפוס רחובות

גן בראשית פועל בתוך הפקולטה לחקלאות על ידי בעז פייגנבלט, בין השעות 07:00-17:00 בימים א'-ה', ובימי שיש בין השעות 07:00-12:00. הגן תחת פיקוח משרד החינוך והינו עם סמל מוסד של משרד החינוך ומוכר אך אינו רשמי. בתינוקייה נותנים עדיפול לסטודטים שרוצים לרשום את התינוקות שלהם על בסיס חודשי ואם יש מקום מקבלים תינוקות על בסיס יומי. בגן מקבלים ילדים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שלוש שנים.
ליצירת קשר עם בעז- מנהל התינוקייה: 052-8946661

צור קשר

פניות סטודנטים למחלקת מגדר והורות

פרטים אישיים
יש לבחור פקולטה לפני בחירת החוג
סיבת הפניה
נושא הפניה
קבלת התאמות
התאמות מבוקשות
היעדרות מלימודים
היעדרות או דחיית מטלות
פניה זו יש להגיש לאחר תיאום דחייה או מטלה חלופית עם המורה בכתב. יש לצרף את אישור המורה לטופס זה.
דחיית/הארכת לימודים
קבלת צילומים והדפסות
הארכות מלגה
ועדה לענייני שכר לימוד
ניתן לערער בפני  נציב/ת קבילות הסטודנטים, במקרה של קבלת תשובה שלילית
ביטול שנת לימודים
ביטול שנה מתוכנית הלימודים שיאושרו על ידי הועדה עשויים להפחית או לבטל לחלוטין את המלגה הניתנת על ידי מדור סיוע
ביטול קורס
הסרת קורסים מתוכנית הלימודים שיאושרו על ידי הועדה עשויים להפחית או לבטל לחלוטין את המלגה הניתנת על ידי מדור סיוע
הגשת עבודה באיחור
המועד כפי שאושר על ידי המרצה/ועדת הוראה. יש לצרף אישור.
בקשה אחרת
פיצול שנה
צרוף מסמכים
אישור על אירוע מזכה

חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון

צילום תעודת זהות (כולל ספח)

חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
אישור הגשת עבודה באיחור
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
היעדרות או דחיית מטלות
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
היעדרות מלימודים
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
קובלנה

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?