מילואים

מילואים
אנו, במשרד דיקן הסטודנטים, נעשה כל מאמץ לסייע לך, המשרת/ת במילואים, על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים. כאן תוכלו לקבל פרטים אודות זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים, הטבות וכן נהלי הגשת בקשת דחייה או קיצור שירות המילואים (ולת"ם).

להגשת בקשות או בירור מידע יש לפנות באמצעות פניה בכתב

מידע על זכויות במוסד לביטוח לאומי.

"מחשבון מילואים" - המוסד לביטוח לאומי
הכניס/י פרטיך במחשבון של המוסד לביטוח לאומי - משכורת וימי מילואים - וקבל/י את גובה התגמולים שאת/ה זכאי/ת להם.

זכויות

זכויות

סטודנט/ית יקר/ה האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים המבוסס על כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012. בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל. כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה

לזכויות סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים ראו כאן – סעיף 16

הגדרות:

"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.

1. הגשת בקשה להתאמות 

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.12.4 בנהלי הוראה ולימודים. 
(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות פניה כתובה לרכזת מילואים

2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

(א) סטודנט משרת מילואים זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות מילואים זה ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
(ג) במידת האפשר ובשים לב לסוג שירות המילואים המדובר, באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.
(ד) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

3. מטלות

(א) סטודנט משרת מילואים רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים. היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה;
(ב) תלמיד שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יפנה לוועדת ההוראה של פקולטת האם שלו אשר רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורסים השונים אם וכיצד יוגשו העבודות.
(ג) סטודנט משרת מילואים שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות הבאות בתיאום עם המרצה.

 • להשלים את שהחסיר במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המרצה.
 • בקשת פטור בשל שירות מילואים - בקשה לפטור תוגש למרצה. המרצה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(ב) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

5. בחינה

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים זכאי להיבחן במועד מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.
(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך 9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים במהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

 • שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
 • שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד
 • שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.

(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר;
(ד) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

(ה) המועד המיוחד יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.
***יש לפנות לוועדת ההוראה הרלוונטית בבקשות למועד מיוחד***

6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר. לקבלת שוברים לצילומים יש למלא פניה מקוונת אל רכזת מילואים.
(ב) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים. מידע נוסף קיים בסעיף 7.
(ג) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.
(ד) סטודנט משרת מילואים שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.
(ה) סטודנט משרת מילואים היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.

7. חונכות ומרתונים

סטודנט לתואר בוגר ששירת במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר ונעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר. סטודנט הורה לתואר בוגר שבן או בת זוגו שירתו במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר והוא נעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה, כמתואר בסעיף 2(ב) יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר. הסיוע יינתן על פי המפתח הבא:

 • בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה.
 • בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
 • בהיעדרות מצטברת של 20 ימים בסמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.

* במידה ומתקיים מרתון הניתן על ידי אגודת הסטודנטים באותו הקורס.

מסגרת הסיוע:

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להיענות בחיוב לכל בקשה שמגיעה אלינו. אין באמור התחייבות כי יימצא חונך לכל פונה. אופן הגשת הבקשה: יש למלא פניה מקוונת ולבקש מרכזת המילואים טופס בקשה לחונך.

8. הארכת לימודים

(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
(ב) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה באמצעות פניה מקוונת המסבירה את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה.

9. מלגות ומעונות

האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות לצורך קבלת מלגות, או מעונות.

10. הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות

החל מתשע"ט ניתן לקבל שתי נקודות זכות בגין שירות מילואים פעיל בעקבות חקיקת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית ,תשע"ח 2018 האוניברסיטה החליטה ליישם את החוק באופן הבא:
סטודנטים לתואר בוגר רשאים להמיר פעילות התנדבותית שביצעו, בקורס בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתכניות לימודים שבהם מוטלת חובה לימוד קורסי אבני פינה) או במקום קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז שייקבע החוג (בתכניות לימודים שבהם אין נלמדים קורסי אבני פינה), פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות (להלן "פעילות מזכה"): פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.
הקורס האמור יוזן לסטודנטים שלומדים לתואר בוגר אשר בשנת הלימודים שבה בוצעה הפעילות המזכה למדו לפחות מחצית מהנ"ז הנדרשים לפי תכנית הלימודים לתואר.
ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך.
סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לממש זאת. שירות מילואים מזכה :שירות מילואים של 14 ימים לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת ומתוכם שירות של חמישה ימים לפחות ברצף; או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).
שנה"ל לעניין זה חלה מהראשון באוקטובר של כל שנה ועד לשלושים בספטמבר שלאחריו (כולל). להזנת קורס בעל 2 נ"ז במערכת יש לפנות לוועדה לענייני הוראה של הפקולטה הרלוונטית עם טופס 3010
למענה פרטני בנושאים אלה ניתן לפנות אל רכזת המילואים, מאיה גונן בתאום מראש. קמפוס הר הצופים, מס' טלפון 02-5881833 או בפניה בכתב

ראה גם: מילואים

הטבות

zahal logoשוברי צילום/הדפסה:

בעבור כל יום של שירות מילואים, אשר התקיים ביום לימודים הסטודנט/ית זכאי/ת ל-50 צילומים או הדפסות. על מנת לקבל את השוברים יש להגיש טופס 3010 באמצעות פניה מקוונת. ניתן לאסוף אותם במשרדי דיקנט הסטודנטים (בנין פרנק סינטרה, קמפוס הר הצופים), לאחר קבלת אישור מרכזת המילואים שהשוברים מוכנים.

היכן ניתן לממש את השוברים?

קמפוס הר הצופים: במרכז לשירותי צילום בקומה השנייה בפורום. כאשר מנצלים רק חלק מהצילומים או ההדפסות - ניתן לקבל "עודף" בצורת שובר נוסף.

קמפוס אדמונד י. ספרא: בניין מנהלה

קמפוס עין כרם: ממירים את שוברי הצילום אל כרטיס צילום אצל אחראי מחלקת צילום בקמפוס (דוד).

קמפוס רחובות: חדש בקמפוס! תלושי צילום רגילים, ללא צורך בהטענה והמתנה.

* השירות מסובסד ע"י דיקנט הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים מספקת מטעמה הטבות נוספות למשרתי המילואים, וכן מפעילה את תכנית הכוכבים. לפרטים נוספים - אתר אגודת הסטודנטים.

מודמים סלולריים:

בדיקנט הסטודנטים מתגייסים למען סטודנטים המשרתים במילואים ומציעים - השאלת מודם סלולרי המאפשר לגלוש באינטרנט בחינם מכל מקום בו יש קליטה סלולרית, וכן מאפשר לשלוח מסרונים בחינם לכל היעדים.
השימוש במודם הינו באמצעות המחשב הנייד האישי ולתקופת המילואים בלבד וכלול בשירותים של דמי הרווחה.
הגלישה באינטרנט באמצעות המודם הינה עד 50GB.
שאילת מודם מתאפשרת על בסיס זמינות המודמים, בהתאם לתאריך היציאה והחזרה מהמילואים. עדיף להגיש את הבקשה טרם היציאה למילואים. שאילת מודם אפשרית בתקופות הלימודים בלבד, דהיינו החל מחודש נובמבר ועד חודש יולי, כולל. השימוש במודם הינו פשוט ודורש התקנה חד פעמית של התוכנה להפעלתו.

הנחיות לשאילת מודם :

שאילת מודם מתאפשרת על בסיס זמינות המודמים, בהתאם לתאריך היציאה והחזרה מהמילואים. כדאי להקדים ולהזמין מודמים בספריות, טרם היציאה למילואים בעת השאלת המודם יש להציג צו מילואים ולחתום על טופס התחייבות "השאלת מודם סלולרי". שאילת מודם אפשרית בתקופות הלימודים בלבד, דהיינו החל מחודש נובמבר ועד חודש יולי, כולל. ניתן להזמין מודם שבועיים לפני תאריך יציאה למילואים, על ידי פנייה למח' השאלה בדואר אלקטרוני או בפניה לדלפק ההשאלה (אין אפשרות להזמין מודמים בספריית הרמן). בפנייה יש לציין תאריך יציאה למילואים ותאריך סיום המילואים. בתגובה ישלח אישור בדואר אלקטרוני, שהמודם יימצא בדלפק השאלה בתאריך המבוקש. במידה ואין מודם פנוי בתאריך המבוקש, התגובה תהיה בהתאם. ניתן לשאול את המודם יום לפני תחילת המילואים ולהחזירו יום למחרת סיום המילואים (במידה והמילואים הסתיימו ביום חמישי- יש להחזיר את המודם ביום ראשון).

הר הצופים - ספריית מדעי הרוח והחברה. דלפק ההשאלה
ימים א-ד 9:00- 21:45, ה 9:00- 19:00
msl_circ@savion.huji.ac.il
02-5882124

אדמונד י' ספרא - ספריית הרמן למדעי הטבע. דלפק ההשאלה
ימים ראשון - רביעי 9:00 - 21:45 חמישי 9:00 -18:15
jslref@savion.cc.huji.ac.il
02-6584376

עין כרם - הספריה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן.
ימים א'-ה' 08:30-19:45
mdlibinfo@savion.huji.ac.il
02-6758795

רחובות - הספריה למדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה
א-ה 9:00-19:45
agri_circ@savion.huji.ac.il
08-9489475
השאלת מודם בספריית הרמן למדעי הטבע, ובספרייה הרפואית היא על בסיס מודם פנוי בלבד. לא ניתן להזמינו מראש. בספריית הר הצופים ובחקלאות ניתן להזמין  מודם עד שבועיים מראש.

 

ביטוח לאומי:

ניתן למלא טפסים לקבלת תגמול כספי מהביטוח הלאומי דרך אגודת הסטודנטים, יש להביא צילומים של ת"ז, תעודת סטודנט/ית, צו המילואים ואישור ימ"מ (טופס 3010) .
למידע נוסף יש לפנות למזכירות האגודה

הטבת פר"ח:

סטודנט שחנך שנת חונכות מלאה המקבל מלגת פר"ח ומשרת כחייל מילואים פעיל (מעל 10 ימים בשנה – מחודש יולי ועד חודש יולי) זכאי למלגת פר"ח מוגדלת ב- 1000 ₪.
המענק הוא אוטומטי ונעשה על ידי הצלבה של המידע בין צה"ל לבין פר"ח, כך שאין צורך לפנות בנושא. הכסף מופקד יחד עם החלק האחרון של המלגה במהלך חודש אוגוסט.

ראה גם: מילואים

נהלי הגשת ולת"ם - ועדה לתיאום שירות מילואים

ולת"ם

ניתן להגיש ולת"ם לשירות של 6 ימים ומעלה. zahal logo
מומלץ לבדוק טרם הפנייה לולת"ם פיתרון דרך מפקד ישיר
סטודנטים בשנה א'– אנא וודאו שאתם מוכרים כסטודנטים ביחידתכם. יש לשלוח ליחידה אישור לימודים

תואר ראשון – ניתן להגיש בקשה לולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) החל משישים יום ועד שלושים יום טרם יום הגיוס. יום הדיון יערך 21 ימים טרם יום הגיוס.

תואר שני –  ייבחנו מקרים פרטניים של סטודנטים לתואר שני, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון. כל מקרה ייבחן לגופו במדור ולת"ם, בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים.

מכינה – יש להחתים את מזכירות המכינה על הטופס

סטודנטים ששירותו כפאראמדיקים וכן תלמידי רפואה משנה ב' ומעלה - יש להגיש את הטפסים לולת"ם רופאים בפקס 03-7376312, ולוודא הגעה בטלפון מס' 03-7379536. הטפסים מועברים לפיקודים, ולכן הטיפול בבקשות אלו דורש פנייה מוקדמת ככל האפשר. במידה והתשובה מתעכבת - נא לפנות אל רכזת המילואים, בצירוף מס' אישי.

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה שבעה ימים מתאריך קבלת החלטה, כלומר – עד 14 ימים טרם יום הגיוס. יש למלא את הטופס אצל רכזת המילואים במשרד דיקן הסטודנטים. דיון בבקשת הערעור, במידה והוגשה במועדה, יערך עד שבעה ימים טרם יום גיוס.

טפסים נדרשים

 • טופס בקשת ולת"ם לסטודנט

 •  אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון המפרט את חוג הלימוד ושנת הלימוד. אישור לימודים רשמי מונפק מאתר המידע האישי של האוניברסיטה ואיננו דורש חותמת

 • מכתב מנמק

 • מערכת שעות - מומלץ

 • לוח בחינות - מומלץ

   

סטודנט יכול להגיש בקשה באופן ממוחשב דרך האזור האישי באתר המילואים של צה"ל.

לתשומת ליבך! ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.

מוקד המילואים: פועל בין הימים א' - ה' בין השעות 8:15 עד 18:00
טלפון (רב קווי): 1111 (שלוחה 4)
דואר אלקטרוני: Valtam@mail.idf.il
כתובתנו: יחידת דואר צבאי 03000, צה"ל 
 

ערעור על ולת"ם

ניתן להגיש ערעור על ולת"ם בתוך 7 ימים מיום הדיון בוועדה לתיאום מילואים. יש למלא טופס ערעור ולהעביר אל רכזת המילואים מיד עם קבלת התשובה מהוועדה לתיאום מילואים. 

הטופס מוחזר אל התלמיד עם המלצת הרכזת וחותמת המוסד.

שימו לב! למדור מילואים לוקח מספר ימים לעבד את הבקשה.

 

לתשומת ליבך!

* מידע זה מבוסס על אתר המילואים של צה"ל.

המידע העדכני והמדויק ביותר נמצא באתר המילואים של צה"ל.

 

 

ראה גם: מילואים

צור קשר

 ליצירת קשר יש ללחוץ כאן: צור קשר