מילואים

מילואים
אנו, במשרד דיקן הסטודנטים, נעשה כל מאמץ לסייע לך, המשרת/ת במילואים, על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים. כאן תוכלו לקבל פרטים אודות זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים, הטבות וכן נהלי הגשת בקשת דחייה או קיצור שירות המילואים (ולת"ם).

מידע על זכויות במוסד לביטוח לאומי.

"מחשבון מילואים" - המוסד לביטוח לאומי
הכניס/י פרטיך במחשבון של המוסד לביטוח לאומי - משכורת וימי מילואים - וקבל/י את גובה התגמולים שאת/ה זכאי/ת להם.

זכויות

סטודנט/ית יקר/ה

האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים. zahal logo בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל. כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה.

1. הגשת בקשה להתאמות

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.12.4 בנהלי הוראה ולימודים.
(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות פניה כתובה לפניות למדור מילואים
 
2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
(א) סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 
(ב) באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.
 
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 
3. מטלות
(א) סטודנט רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים.
(ב) סטודנט שלא הגיש למעלה מ-8 מטלות בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, יגיש בקשה מרוכזת לרכזת המילואים. (ג) סטודנט שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.
 
4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית
(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות כמפורט בסעיף זה, בתיאום עם המורה:
 • השלמת המטלה במועד שיקבע על ידי המורה.
 • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המורה.
 • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המורה.
 • בקשת פטור בשל שירות מילואים. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.
(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.
 
5. בחינה
(א) סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד מיוחד במסגרת המועדים הקבועים באוניברסיטה.

(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך  9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים במהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

 • שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24  שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
 • שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי התלמיד  לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד
 • שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות.
(ד) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.
***יש לפנות לוועדת ההוראה הרלוונטית בבקשות למועד מיוחד***
 
6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות
(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר .לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מילואים.
(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים. מידע נוסף קיים בסעיף 7.
(ג) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.
(ד) סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה. 
(ה) סטודנט היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.
 

7. חונכות ומרתונים
סטודנט ששירת במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר ונעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר באופן הבא:

 • בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה
 • בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
 • בהיעדרות מצטברת של 20 ימים בסמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
מסגרת הסיוע:
 1. עבור היעדרות משני שיעורים בקורס חובה, ניתן לבקש מפגש חונכות אחד בן 90 דקות, עד לתקרה של 5 מפגשים.
  א. שיעור ותרגיל נחשבים כשיעור אחד.
  ב. חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה קטנה. (ולא באופן פרטני).
  ג. חונכות תינתן עבור שיעורים במתכונת רגילה בלבד (לא כולל מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית)
 2. לא יינתנו מפגשי חונכות וגם סבסוד של מרתון עבור אותו הקורס.

* מתוך היצע המרתונים הקיים של אגודת הסטודנטים.

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להיענות בחיוב לכל בקשה שמגיעה אלינו. אין באמור התחייבות כי יימצא חונך לכל פונה.

אופן הגשת הבקשה:

יש למלא פניה מקוונת ולבקש מרכזת המילואים טופס בקשה לחונך. 
8. הארכת לימודים
(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 

 1. תלמיד שמבקש סיוע בהשלמת חומרי הלימוד יגיש בקשה בתוך שבועיים מסיום המילואים ע"י טופס אותו יקבל אלקטרונית מרכזת המילואים.
 2. בקשה לסבסוד של מרתון תוגש שבועיים לפחות לפני קיום המרתון. הסבסוד יועבר אל חשבון שכ"ל של הסטודנט רק במידה ואושר ע"י רכזת המילואים וכנגד קבלה.
 3. יש לצרף לבקשה טופס 3010 (שמ"פ) ומערכת שעות.
(ב)בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה. 
 
9. מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות
האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך קבלת מלגות, מעונות או נקודות זכות אקדמיות.  

למענה פרטני - אנא פנה/י אל רכזת המילואים, מאיה שקולניק גונן בתאום מראש

קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 3035, מס' טלפון 02-5881833 או בפניה בכתב 

IDF
Israel Defense Forces Flicker account
See also: מילואים

הטבות

zahal logoשוברי צילום/הדפסה:

בעבור כל יום של שירות מילואים, אשר התקיים ביום לימודים הסטודנט/ית זכאי/ת ל-50 צילומים או הדפסות. על מנת לקבל את השוברים יש להגיש טופס 3010 באמצעות פניה מקוונת. ניתן לאסוף אותם במשרדי דיקנט הסטודנטים (בנין פרנק סינטרה, קמפוס הר הצופים), לאחר קבלת אישור מרכזת המילואים שהשוברים מוכנים.

היכן ניתן לממש את השוברים?

קמפוס הר הצופים: במרכז לשירותי צילום בקומה השנייה בפורום. כאשר מנצלים רק חלק מהצילומים או ההדפסות - ניתן לקבל "עודף" בצורת שובר נוסף.

קמפוס עין כרם: ממירים את שוברי הצילום אל כרטיס צילום אצל אחראי מחלקת צילום בקמפוס (דוד).

קמפוס רחובות: חדש בקמפוס! תלושי צילום רגילים, ללא צורך בהטענה והמתנה.

* השירות מסובסד ע"י דיקנט הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים מספקת מטעמה הטבות נוספות למשרתי המילואים, וכן מפעילה את תכנית הכוכבים. לפרטים נוספים - אתר אגודת הסטודנטים.

מודמים סלולריים:

בדיקנט הסטודנטים מתגייסים למען סטודנטים המשרתים במילואים ומציעים - השאלת מודם סלולרי המאפשר לגלוש באינטרנט בחינם מכל מקום בו יש קליטה סלולרית, וכן מאפשר לשלוח מסרונים בחינם לכל היעדים.
השימוש במודם הינו באמצעות המחשב הנייד האישי ולתקופת המילואים בלבד וכלול בשירותים של דמי הרווחה.
הגלישה באינטרנט באמצעות המודם הינה ללא הגבלה.
שאילת מודם מתאפשרת על בסיס זמינות המודמים, בהתאם לתאריך היציאה והחזרה מהמילואים. עדיף להגיש את הבקשה טרם היציאה למילואים. שאילת מודם אפשרית בתקופות הלימודים בלבד, דהיינו החל מחודש נובמבר ועד חודש יולי, כולל. השימוש במודם הינו פשוט ודורש התקנה חד פעמית של התוכנה להפעלתו.

הנחיות לשאילת מודם :

שאילת מודם מתאפשרת על בסיס זמינות המודמים, בהתאם לתאריך היציאה והחזרה מהמילואים. כדאי להקדים ולהזמין מודמים בספריות, טרם היציאה למילואים בעת השאלת המודם יש להציג צו מילואים ולחתום על טופס התחייבות "השאלת מודם סלולרי". שאילת מודם אפשרית בתקופות הלימודים בלבד, דהיינו החל מחודש נובמבר ועד חודש יולי, כולל. ניתן להזמין מודם שבועיים לפני תאריך יציאה למילואים, על ידי פנייה למח' השאלה בדואר אלקטרוני או בפניה לדלפק ההשאלה (אין אפשרות להזמין מודמים בספריית הרמן). בפנייה יש לציין תאריך יציאה למילואים ותאריך סיום המילואים. בתגובה ישלח אישור בדואר אלקטרוני, שהמודם יימצא בדלפק השאלה בתאריך המבוקש. במידה ואין מודם פנוי בתאריך המבוקש, התגובה תהיה בהתאם. ניתן לשאול את המודם יום לפני תחילת המילואים ולהחזירו יום למחרת סיום המילואים (במידה והמילואים הסתיימו ביום חמישי- יש להחזיר את המודם ביום ראשון).

הר הצופים - ספריית מדעי הרוח והחברה. דלפק ההשאלה
ימים א-ד 9:00- 21:45, ה 9:00- 19:00
msl_circ@savion.huji.ac.il
02-5882124

אדמונד י' ספרא - ספריית הרמן למדעי הטבע. דלפק ההשאלה
ימים ראשון - רביעי 9:00 - 21:45 חמישי 9:00 -18:15
jslref@savion.cc.huji.ac.il
02-6584376

עין כרם - הספריה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן.
ימים א'-ה' 08:30-19:45
mdlibinfo@savion.huji.ac.il
02-8791675
רחובות - הספריה למדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה
א-ה 09:00-19:45
hannabe@savion.huji.ac.il
08-9489475

השאלת מודם בספריית הרמן למדעי הטבע, בספרייה הרפואית ובחקלאות היא על בסיס מודם פנוי בלבד. לא ניתן להזמינו מראש. בספריית הר הצופים בלבד קיימת אפשרות של הזמנת מודם שבועיים מראש.

ביטוח לאומי:

ניתן למלא טפסים לקבלת תגמול כספי מהביטוח הלאומי בדוכן אגודת הסטודנטים, יש להביא צילומים של ת"ז, תעודת סטודנט/ית, צו המילואים ואישור ימ"מ (טופס 3010) .
קמפוס הר הצופים: דוכן אגודת הסטודנטים נמצא בפורום, ימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 16:00).

קמפוס אדמונד י' ספרא: משרדי אגודת הסטודנטים; ימים א'- ה', בין השעות 9:00- 15:00.

קמפוס עין כרם: משרדי אגודת הסטודנטים נמצאים בבניין מרכז הסטודנט; ימים א'- ה', בין השעות 8:00- 12:30; 13:30- 16:30. לפנות אל גלית המזכירה ואל רכזת המילואים.

קמפוס רחובות: ב'-ה', בין השעות 08:00- 15:00 וביום א' 10:00- 16:00. לפנות אל גליה המזכירה.

הטבת פר"ח:

סטודנט שחנך שנת חונכות מלאה המקבל מלגת פר"ח ומשרת כחייל מילואים פעיל (מעל 10 ימים בשנה – מחודש יולי ועד חודש יולי) זכאי למלגת פר"ח מוגדלת ב- 1000 ₪.
המענק הוא אוטומטי ונעשה על ידי הצלבה של המידע בין צה"ל לבין פר"ח, כך שאין צורך לפנות בנושא. הכסף מופקד יחד עם החלק האחרון של המלגה במהלך חודש אוגוסט.

See also: מילואים

נהלי הגשת ולת"ם - ועדה לתיאום שירות מילואים

ניתן להגיש ולת"ם לשירות של 6 ימים ומעלה. zahal logo
מומלץ לבדוק טרם הפנייה לולת"ם פיתרון דרך מפקד ישיר
סטודנטים בשנה א'– אנא וודאו שאתם מוכרים כסטודנטים ביחידתכם. יש לשלוח ליחידה אישור לימודים

תואר ראשון – ניתן להגיש בקשה לולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) החל משישים יום ועד שלושים יום טרם יום הגיוס. יום הדיון יערך 21 ימים טרם יום הגיוס.תואר שני – ניתן להגיש, במידה ולומדים 3 קורסים ומעלה, רק בתקופת בחינות, ובמידה והשירות הוא למעלה מ-21 ימים. יש לצרף אישור לימודים, מערכת שעות ולוח בחינות.

מכינה – יש להחתים את מזכירות המכינה על הטופס

סטודנטים ששירותו כפאראמדיקים וכן תלמידי רפואה משנה ב' ומעלה - יש להגיש את הטפסים לולת"ם רופאים בפקס 03-7376312, ולוודא הגעה בטלפון מס' 03-7379536. הטפסים מועברים לפיקודים, ולכן הטיפול בבקשות אלו דורש פנייה מוקדמת ככל האפשר. במידה והתשובה מתעכבת - נא לפנות אל רכזת המילואים, בצירוף מס' אישי.

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה שבעה ימים מתאריך קבלת החלטה, כלומר – עד 14 ימים טרם יום הגיוס. יש למלא את הטופס אצל רכזת המילואים במשרד דיקן הסטודנטים. דיון בבקשת הערעור, במידה והוגשה במועדה, יערך עד שבעה ימים טרם יום גיוס.

טפסים נדרשים

 • טופס בקשה (בצירוף חותמת המזכירות הרלוונטית) 
 • העתק צו קריאה 
 • מכתב אישי
 • מערכת שעות/לוח מבחנים – מומלץ.

את האישורים והטפסים בהגשת ולת"ם או בהגשת ערר על הולת"ם, יש לשלוח לכתובת מייל: moked_miluim@mail.idf.il
לאחר 24 שעות יש ליצור קשר לקבלת הטפסים עם מוקד המילואים: טלפון (רב קווי): 03-6553655, 6535*
פועל בין הימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 19:00

See also: מילואים

יצירת קשר

מאיה שקולניק גונן

בתאום מראש

קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 3035

02-5881833 פקס: 02-5812738