07b1c830e2aa57c59a123c08fab83c93

סדנאות עידוד לתואר שני

מטרת התכנית הינה לעודד סטודנטים להמשיך את לימודיהם האקדמיים לתארים מתקדמים ולהקנות להם את הידע והכלים לעשות זאת. הקבוצה מתמקדת בחשיבות של תארים מתקדמים, מהות הלימודים, עידוד לכתיבה וקריאה באנגלית, מפגש עם סטודנטים בתואר שני, מפגש על מלגות וחשיבות הישגים אקדמיים ותכנון קריירה אקדמית. הקבוצה אחת מיועדת לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה בתואר הראשון, והשנייה לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה בתואר השני.