07b1c830e2aa57c59a123c08fab83c93

הכנה לקראת הלימודים

תכנית צעד לפני כולם:

התכנית מיועדת להכין את הסטודנטים הן אקדמית, חברתית, מערכתית ורגשית למערכת ההשכלה הגבוהה. התכנית תכלול לימודי אנגלית כשפה זרה, קורס בתחום לימודי הרלוונטי לפקולטה בה הסטודנט עתיד ללמוד (הסטודנט יכול לבחור אחד מתוך שלושה: מבוא בכימיה, מבוא במתמטיקה או כתיבה אקדמית ומדעית.
 

קורס קיץ באנגלית והכנה לאקדמיה:

בתכנית זו אנו מציעים קורס אנגלית "רמה 2" בקיץ לסטודנטים ערבים, כאשר היחידה ממנת עלות הקורס ועלות השהות במעונות. מטרות הקורס: לאפשר לסטודנטים להתקדם בצורה ממשית ברמת האנגלית שלהם עוד לפני תחילת שנת הלימודים, ולהשקיע זמן ומאמץ רבים יותר בקורסי התוכן של שנה א'. שנית, במהלך שלושת השבועות של הקורס עוברים הסטודנטים מגוון של הכשרות ופעילויות שמטרתם הכנה לתחילת לימודיהם באוניברסיטה, כמו הרצאות וסדנאות במיומנויות למידה, היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים, חלוקת זמן, מלגות ועוד.
 

ימי אוריינטציה והכנה לשנת הלימודים:

יום אוריינטציה לסטודנטים האמורים להתחיל את שנתם הראשונה באוניברסיטה. מטרת יום האוריינטציה הינה להציג לסטודנטים את סל השירותים של היחידה לשיווין הזדמנויות לסטודנטים ערבים, כחלק ממערך השירותים המוענקים מטעם דיקנט סטודנטים. בנוסף מטרת יום זה היא לחשוף את הסטודנט לאוניברסיטה טרם תחילת שנת הלימודים האקדמאית ולתת להם טיפים כללים שיעזרו להם להסתגלות במיוחד בשבועיים הראשונים.