צור קשר

פניות סטודנטים למחלקת מגדר והורות

פרטים אישיים
יש לבחור פקולטה לפני בחירת החוג
סיבת הפניה
נושא הפניה
קבלת התאמות
התאמות מבוקשות
היעדרות מלימודים
היעדרות או דחיית מטלות
פניה זו יש להגיש לאחר תיאום דחייה או מטלה חלופית עם המורה בכתב. יש לצרף את אישור המורה לטופס זה.
דחיית/הארכת לימודים
קבלת צילומים והדפסות
הארכות מלגה
ועדה לענייני שכר לימוד
ניתן לערער בפני  נציב/ת קבילות הסטודנטים, במקרה של קבלת תשובה שלילית
ביטול שנת לימודים
ביטול שנה מתוכנית הלימודים שיאושרו על ידי הועדה עשויים להפחית או לבטל לחלוטין את המלגה הניתנת על ידי מדור סיוע
ביטול קורס
הסרת קורסים מתוכנית הלימודים שיאושרו על ידי הועדה עשויים להפחית או לבטל לחלוטין את המלגה הניתנת על ידי מדור סיוע
הגשת עבודה באיחור
המועד כפי שאושר על ידי המרצה/ועדת הוראה. יש לצרף אישור.
בקשה אחרת
פיצול שנה
צרוף מסמכים
אישור על אירוע מזכה

חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון

צילום תעודת זהות (כולל ספח)

חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
אישור הגשת עבודה באיחור
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
היעדרות או דחיית מטלות
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
היעדרות מלימודים
חשוב לבחור את סוג הקובץ הנכון
קובלנה

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?