קובלנה על רקע אפליה


האוניברסיטה העברית מייחסת חשיבות רבה ליחס מכבד לכל אדם ולכל קבוצת שייכות. האוניברסיטה רואה בחומרה רבה יחס מפלה או פוגעני על רקע השתייכות לקבוצה(שייכות לאומית, מגדרית, זיקה לדת, השקפות פוליטיות וכדומה) ובכלל זה פגיעות פיזיות, מילוליות או אחרות.

אם את או אתה חשים שנפגעתם על רקע של אפליה בנושאים אלו, אתם מוזמנים לפנות בטופס זה לנציב קבילות הסטודנטים ולתאר את המקרה שממנו נפגעת.

לידיעתך: לנציב קבילות הסטודנטים סמכות עצמאית ובלתי תלויה לטיפול בקובלנות המתקבלות על ידי סטודנטים ומועמדים ללימודים בעניינים אקדמיים מנהליים ואישיים. כמו כן, מהווה נציב קבילות הסטודנטים גורם לערעורים על החלטת וועדת הערעורים בענייני שכר לימוד.

התקנון המלא של נציבות קבילות סטודנטים. 
קובלנה לנציב קבילות בנושא פגיעה על רקע אפליה ניתן להגיש בכתב באמצעות טופס מקוון.

נציב קבילות סטודנטים: פרופ׳ אודי שביט