נציב קבילות סטודנטים

הנציב הינו סמכות עצמאית ובלתי תלויה לטיפול בקובלנות המתקבלות על ידי סטודנטים, מועמדים ללימודים, ובוגרי האוניברסיטה, בעניינים אקדמיים מנהליים ואישיים. כמו כן, נציב קבילות הסטודנטים מהווה גורם לערעורים על החלטת ועדת הערעורים בענייני שכר לימוד.

הנציב יטפל בקובלנות שתוגשנה, ויהיה רשאי לבדוק, בין היתר, אם החלטות התקבלו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, ללא משוא פנים או שרירות לב.

קובלנה לנציב קבילות הסטודנטים תוגש לאחר שמוצו תהליכי הערעור הקיימים בתקנון נה"ל, תקנוני האוניברסיטה, ותקנוני הפקולטה לגבי ההחלטה עליה נסבה הקבילה, ככל שהם קיימים. הקובלנה תהייה מנומקת ותגובה במידת האפשר במסמכים.

התקנון המלא של נציבות קבילות סטודנטים. 

קובלנה לנציב קבילות הסטודנטים ניתן להגיש בכתב באמצעות טופס מקוון.

נציב קבילות סטודנטים: פרופ׳ אודי שביט