מעורבות חברתית נושאת נקודות זכות

תכנית מעורבות חברתית תמורת נ"ז - נוהל תש"פ

האוניברסיטה העברית מעודדת ומקדמת תכניות מעורבות ועשייה חברתית, ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים ושל סגל האוניברסיטה על החברה בישראל. כאמור בחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע"ח), החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט לתואר בוגר באוניברסיטה יהיה זכאי לקבלת 2 נ"ז בעבור פעילות חברתית וקהילתית, פעם אחת במהלך לימודיו לתואר הבוגר. 2 נקודות הזכות בגין המעורבות החברתית יינתנו במקום 2 נ"ז מתכנית "אבני פינה". ארגוני המעורבות החברתית תמורת נ"ז מציעים תכניות אפשרויות מגוונות לפעילות ועשייה חברתית, עם מגוון רחב של אוכלוסיות יעד, המהוות צוהר להמשך פעילות חברתית ואזרחית עתידית של הסטודנטים.

בשנת הלימודים תש"פ סטודנטים לתואר בוגר יוכלו לקבל 2 נ"ז עבור מעורבות חברתית באחד מן הארגונים המאושרים ע"י האוניברסיטה, בכפוף לתיאום מראש עם הארגון. הפעילות תוכר לקבלת נקודות הזכות בשנת תש"פ רק עבור פעילות בהיקף של ארבעים שעות ומעלה (שאינן כוללות שעות הכשרה ונסיעות), המתבצעת בחודשים נובמבר 2019- יוני 2020. הפעילות יכולה להתפרס לאורך כל התקופה, או בחלק ממנה, בהתאם לצרכי הארגונים והתכניות. ניתן יהיה לפעול גם בחודשים יולי 2020- ספטמבר 2020, באישור ותיאום מראש עם הארגון, כאשר נקודות הזכות במקרה זה יוזנו במהלך סמסטר א' של שנה"ל תשפ"א.

באחריות הסטודנט לוודא כי נותרה לו מחויבות לנ"ז של תוכנית אבני פינה. לא יתאפשר ביטול קורס מעורבות חברתית בדיעבד, לאחר שכבר הוזן במערכת הסטודנט.

איך מתחילים?

 1. בוחרים ארגון שרוצים לפעול בו, מתוך רשימת הארגונים המאושרים לפעילות בתכנית, ויוצרים קשר עם נציגי הארגונים הרלוונטיים
 2. עורכים בדיקה ותיאום ציפיות כד לוודא שהפעילות בארגון מתאימה לשני הצדדים.
 3. רשאים להתחיל

איך מקבלים את נקודות הזכות? 

 1. במהלך שנה"ל הארגון יעביר ליחידה למעורבות חברתית דיווחים תקופתיים על התקדמות הסטודנטים שפועלים אצלו. כל סטודנט יהיה מחויב למספר שעות פעילות אותן יסכם מראש עם הארגון, ולכל הפחות 40 שעות מעשיות שאינן כוללות נסיעות ושעות הכשרה.
 2. סטודנט שלגביו הארגון ידווח כי סיים את התחייבותו וזכאי לקבלת נקודות הזכות, פרטיו יועברו ע"י היחידה למעורבות חברתית להזנת הקורס 74142 בשתי פעימות לאורך שנת הלימודים: 19.4.2020  ו 5.7.2020.
 3. לאחר העברת פרטי הסטודנט ע"י היחידה למעורבות חברתית, הסטודנט יקבל מהאוניברסיטה מכתב בדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנט, בו יתבקש לאשר את הזנת הקורס 74142, שתתבצע לאחר מכן ע"י מערכות האוניברסיטה. 
 4. סטודנט שהדיווח המאשר לגביו יתקבל מהארגון לאחר יום 30.6.2020, יקבל את נקודות הזכות רק בשנת הלימודים שלאחר מכן, בסמסטר א' של שנה"ל תשפ"א.
 5. הקורס 74141 הינו קורס בהיקף 2 נקודות זכות, המופיע בגיליון הציונים ללא ציון מספרי.
 6. הזנת הקורס מחייבת בתשלום שכ"ל עבור 2 נקודות הזכות, ככל קורס אקדמי אחר.

מועדי הפעילות לשנת תש"פ

 1. מועדי הפעילות שבהם ניתן לצבור שעות עבור הזכאות לנקודות הזכות לקבלת נקודות זכות בשנת תש"פ הינם בין החודשים נובמבר 2019- יוני 2020.
 2. במידה וסטודנט לא ישלים התחייבויותיו לארגון עד ליום 30.6.2020, יוכל להשלים את שעותיו בפעילות שיבצע גם בחודשים יולי 2020-ספטמבר 2020, במידה והארגון אישר זאת.
 3. דיווחי ארגונים על פעילות חברתית בקיץ יתקבלו עד ליום 30.9.2020. כאמור בסעיף 3.2, ניתן להשלים את מכסת השעות הנדרשת עבור פעילות חברתית בשנת תש"פ עד ליום 30.9.2020, ובמקרה כזה נקודות הזכות יוזנו במהלך סמסטר א' שנה"ל תשפ"א. 
 4. צבירת שעות פעילות בין שנות לימודים שונות אינה אפשרית. סטודנט שלא יסיים את מכסת השעות בחודשים נובמבר 2019- ספטמבר 2020, לא יוכל להשתמש בשעות שביצע, ולא תתאפשר אגירה וגרירת שעות לשנה"ל תשפ"א.

שאלות ותשובות

ש: האם אני יכול לקבל נ"ז עבור פעילות בארגון שהאוניברסיטה לא אישרה?
ת: לא. ניתן לקבל נקודות זכות רק עבור פעילות בארגונים שהאוניברסיטה אישרה.

ש: האם ניתן להוסיף ארגון לרשימת הארגונים המאושרים לפעילות?
ת: ארגון יכול להגיש בקשה להיכנס לרשימת הארגונים המאושרים בתכנית מעורבות חברתית תמורת נ"ז, בטופס המצורף. בקשות ארגונים יידונו בשני מועדים: 1.12.2019 |  10.3.2020.  לא ניתן יהיה לפעול בארגון שלא יאושר באחד מן המועדים הנ"ל.

ש: האם הארגון שאני מתנדב בו חייב לקבל אישור מהאוניברסיטה על הרשמתי לפני שאני מתחיל לפעול בארגון?
ת: כן.

ש: האם קבלת נקודות הזכות עבור המעורבות החברתית כרוכה בתשלום?
ת: כן. תשלום עבור הזנת הקורס 74142 (מעורבות חברתית תמורת נ"ז) הינו ככל תשלום עבור 2 נקודות זכות אקדמיות.

ש: האם ניתן לקבל את נקודות הזכות עוד בשנת תש"פ, גם אם נשלחו לאחר יום 30.6.2020?
ת: לא. 30.6.2020 הינו המועד האחרון בו ניתן להעביר אישור על סיום הפעילות עבור קבלת נקודות הזכות עוד בשנה"ל תש"פ.
 
ש: האם ניתן לצבור שעות בפעילות ביותר מארגון אחד?
ת: לא. יש לעמוד בדרישת השעות בפעילות המבוצעת בארגון אחד בלבד.

ש: למי אני פונה בשאלות או בעיות?
ת: לדוא"ל volunteering@savion.huji.ac.il – רכז מעורבות חברתית תמורת נ"ז, אסף יונוביץ'.

ש: האם אפשר לקבל נקודות זכות גם עבור מילואים וגם עבור מעורבות חברתית?
ת: לא. ניתן לקבל 2 נ"ז פעם אחת בתואר בוגר בלבד. ניתן לקבל על מעורבות חברתית או על מילואים, כך שאם סטודנט קיבל 2 נ"ז על אחת מהתכניות, הוא לא יכול לקבל יותר.

ש: למי מדווחים על שירות מילואים המזכה ב-2 נ"ז?
ת: טיפול בנושא נקודות זכות בעקבות שירות מילואים הינו אך ורק מול מזכירות הפקולטה בו לומד הסטודנט. פנייה ליחידה למעורבות חברתית הינה רק בעניין המעורבות החברתית.

רשימת ארגונים מאושרים לפעילות בשנת תש"פ