זכויות יולדות והורים

סטודנט/ית יקר/ה
בהתאם להוראות חוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007 וכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012, קבעה האוניברסיטה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטיות להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

 1. כללי:
 2. "אירוע מזכה" הנו: שמירת הריון, לידה, הפלה,  אימוץ, או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ.
 3. סטודנטית המבקשת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה או בגין טיפולי פוריות, תפעל בהתאם לנוהל זה ונהלי הוראה ולימודים.
 4. סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ - רשאי/ת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה כמפורט בתקנון זה, בכפוף להצהרה כי בן או בת זוגו אינם זכאים לקבלת התאמות מכוח כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012 או לזכויות להיעדרות לפי חוקי העבודה.
 5. סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות או להגיש קובלנה בעניין התאמות, י/תגיש בקשה לרכזת הורות באמצעות טופס. לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים ו/או חוות דעת ו/או אישורים מגורמי רווחה לפיהם הסטודנט/ית נעדר/ה מהלימודים בשל אירוע מזכה. את הטופס יש להגיש לרכזת הורות לפחות חודש ימים לפני מועד ההתאמה המבוקשת. 
 6. סטודנטית לאחר אירוע מזכה, תהיה זכאית להתאמות כמפורט בסעיפים 2, 3, 6, 7 ו-9, וזאת לאחר היעדרות של 21 ימים (במצטבר), אלא אם מצוין אחרת בנוהל זה.

2. היעדרות ודחיית לימודים

 1. סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
 2. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.
 3. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
 4. כאשר מדובר בהורות ליותר מילד אחד, תורחבנה ההתאמות בהיקף של 25% לכל ילוד נוסף. כך למשל, בסעיף 2.2 להלן, תהיה אם לתאומים זכאית להעדר מ 38% מהשעורים בהם חלה חובת נוכחות.
 5. סטודנטית תסדיר היעדרותה כאמור לפי הוראות סעיף 6.2.4
 6. סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לדחות קורס ולחזור עליו באותה השנה או בשנה העוקבת בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחנה במבחן הסופי בקורס. סטודנטית הנעדרת כאמור, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הקורס. האמור לא חל על קורסים המהווים הכשרה מקצועית.
 7. סטודנטית הצפויה להיעדר מקורס על פי כללים אלה, תפנה חודש לפני ההיעדרות הצפויה למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת ליידע אותם על ההיעדרות הצפויה ותמסור להם את אישור רכזת ההורות להיעדרות.
 8. סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' רשאית בתיאום עם המורה להשלים את המטלה, ובכלל זה בפעם הבאה שבה יוצע הקורס, או לבצע מטלה חלופית במועד שיקבע המורה.
 9. סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכד' בשל אירוע מזכה. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס.
 10. לעניין השלמת הכשרה בשנים הקליניות ב פקולטה לרפואה, במקום סעיפים (ו)-(ז) יחול התקנון הרלוונטי.

 

3. מטלות

 1. סטודנטית שנעדרת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, וזאת בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
 2. סטודנטית שלא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת המטלה

 

4. גורמי סיכון במעבדות

 1. מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, והעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות מפורסם באתר הקורס או המעבדה.
 2. סטודנטית כאמור רשאית לדחות את השתתפותה במעבדות בהן נעשה שימוש בחומרים מן הסוג האמור וזאת עד לאחר ההיריון או תקופת ההנקה.
 3. בהתאם לאופי המעבדה והיקף ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת המעבדות שהחסירה הסטודנטית.

5. בחינות

 1. סטודנטית הנעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה סמוך, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.
 2. סטודנטית הצפויה להיעדר מבחינה בשל טיפול פוריות שמטיבו לא ניתן לבצעו במועד חלופי, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.
 3. סטודנטית לאחר אירוע מזכה, הנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים. סטודנטית שתבחר לגשת לבחינה בתקופה זו, לא תהיה זכאית למועד מיוחד.
 4. סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.
 5. סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת של25% ממשך הבחינה.
 6. במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל לפי הגבוה מביניהם.
 7. סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מבחינה סופית בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה.

6. הארכת לימודים

 1. סטודנטית או סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטר ים, בהתאמה להיקף הלימודים שהפסיד בשל האירוע המזכה, וזאת בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו (כגון חיוב בתקורה בגין שכר לימוד הנמוך מ50%, וחיוב בתקורה בגין גרירת לימודים בעת חריגה משנות התקן, עבור חריגה של שנת לימודים אחת).
 2. בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת מגדר והורות בשנה שבה הסטודנטית או הסטודנט האריך את לימודיו.

 

7. הגשת תכנית לימודים

סטודנטית שאיחרה בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מחמת לידה, זכאית לפטור מתשלום דמי איחור (2.5% משכר הלימוד), בכפוף להגשת בקשה לרכזת הורות.

8. חניה ב קמפוס או בסביבתו

 1. מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, רשאית סטודנטית לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.
 2. לקבלת אישור חניה, יש לפנות לאגף הביטחון* לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות. יש לצרף לבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב ואישור רפואי מתאים או אישור מרכזת ההורות.
 3. בבקשות החורגות מהתקופה שהוגדרה – יש לפנות לרכזת הורות.

9. סטודנטיות לתארים מתקדמים

 1. סטודנטית לתואר מתקדם רשאית לבקש דחייה בהגשת עבודת התזה / הדוקטורט שלה לשיפוט, בידיעת המדריך.
 2. סטודנטית ל תואר מוסמך תגיש בקשה לדחייה בכתב לרכזת הורות.
 3. סטודנטית לתואר דוקטור תגיש בקשה לדחייה בכתב לרשות לתלמידי מחקר. הרשות לתלמידי מחקר נוהגת להעניק ארכה בת חצי שנה, בשל לידה, להגשת עבודת דוקטור ולמטלות אחרות.

 10 מלגה למחקר

 1. סטודנטית לתואר מתקדם לרבות פוסט דוקטורנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה זכאית להמשיך לקבל מלגה גם במהלך תקופת ההיעדרות, לתקופה של עד 15 שבועות לאחר האירוע המזכה.
 2. עם תום תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה באורכה לתקופת היעדרותה בתשלום ולא יותר מ-15 שבועות, ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.
 3. יובהר כי אם במהלך תקופת ההיעדרות בשל אירוע מזכה, הסתיימה תקופת הזכאות למלגה, הארכת המלגה כאמור בסעיף קטן (ב) תהא רק לתקופה המקבילה להיעדרות שבה הייתה הסטודנטית זכאית למלגה ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.
 4. השתלמות פוסט-דוקטורלית תחל לא יאוחר מחמש שנים לאחר אישור תואר הדוקטור.
 5. מעמד של פוסט-דוקטורנט ומלגה פוסט-דוקטורלית יוכלו להינתן לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים.
  למשתלמות פוסט-דוקטורט, לעניין התקופות האמורות בסעיפים ד ו ה לעיל, לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.

 

 11.  פרסים ומענקי הצטיינות

פרסים ומענקי הצטיינות מהאוניברסיטה, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותה.

טופס בקשת זכויות והתאמות (PDF)

 

 12.  תשתיות

בכל קמפוס :

 1. כיתות בהן מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה;
 2. חדרים לצורך הנקה המצוידים במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;
 3. משטחי החתלה. מיקום משטחי החתלה מפורסם באתר הדיקנט וב קמפוס ים">מפות ה קמפוס ים.
 4. תינוקיות.

 13.  בני זוג

סטודנט שבן או בת זוגו עברו אירוע מזכה, (היינו: לידה, הפלה, אימוץ או קבלת ילד   

למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחה אומנה) זכאי :

 1. לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים מיום האירוע המזכה.
 2. למועד בחינה נוסף אם נעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום האירוע המזכה.
 3. לדחייה בת שבוע בהגשת המטלות (עבודות/תרגילים).

14.  צילומים
סטודנטית או סטודנט שנעדרו בשל אירוע מזכה גם אם נעדרו פחות מ-21 ימים, זכאים להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידו, בעד כל יום לימודים שבו נעדרו. לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מגדר והורות.

15. חונכות

סטודנטית לתואר ראשון שעברה אירוע מזכה תוכל לפנות אל רכזת ההורות ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר באופן הבא:
בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים ב סמסטר , ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה.
בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים ב סמסטר , ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמידה רשומה.
בהיעדרות מצטברת של 20 ימים ב סמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמידה רשומה.
מסגרת הסיוע:

עבור היעדרות משני שיעורים בקורס חובה, ניתן לבקש מפגש חונכות אחד בן 90 דקות, עד לתקרה של 5 מפגשים.
שיעור ותרגיל נחשבים כשיעור אחד.
חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה קטנה (ולא באופן פרטני).
חונכות תינתן עבור שיעורים במתכונת רגילה בלבד (לא כולל מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים, הכשרה מעשית וכיוצ"ב) 
אופן הגשת הבקשה:

סטודנטית שמבקשת סיוע בהשלמת חומרי הלימוד תגיש בקשה בתוך שבועיים מסיום התקופת הזכאות  לרכזת ההורות בדיקנט.
יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות וצילום אישור לידה/הריון בטופס ההרשמה המקוון

16. סטודנט הורה שבן/בת זוגו משרת במילואים

"סטודנט הורה" – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים;
"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.

(א) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(ב) נוסף על האמור בסעיף א' לעיל, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

(ג) סטודנט הורה שנעדר משיעורים בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל, רשאי לדחות קורס אחד או יותר ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן, במצב שבו בן או בת זוגו שירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטר יאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי.

(ד) סטודנט הורה, שמועד הגשת מטלה חל במהלך שירות מילואים של בן או בת זוגו או בסמוך לו, זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה. הדחייה תהיה לפחות במספר הימים שבהם התקיים שירות המילואים. היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה;

(ה) סטודנט הורה שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה של בן או בת הזוג וכתוצאה מכך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יפנה לוועדת ההוראה של פקולטת האם שלו אשר רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורסים השונים אם וכיצד יוגשו העבודות.

(ו) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

(ז) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

(ח) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו במילואים במהלך תקופת הבחינות 10 ימים לפחות במצטבר, או שירתו במהלך ה סמסטר הסמוך לתקופת הבחינות 10 ימים רצופים לפחות, או שירתו 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות במהלך תקופת הבחינות או במהלך ה סמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות. הבחינה במועד הנוסף תיערך לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום ה סמסטר .

(ט) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כמפורט בסעיף א' מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית זכאי לקבל אחת מההתאמות הבאות בהתייחס, בין השאר, למהות הקורס, ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר:

 • להשלים את שהחסיר במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המרצה.
 • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המרצה.
 • בקשת פטור בשל שירות מילואים - בקשה לפטור תוגש למרצה. המרצה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(י) סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.
(יא) סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאי ל:

 • הטבה שוות ערך ל50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד בעד כל יום לימודים שבו נעדר. לקבלת השוברים יש לפנות לרכזת הורות.
 • סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים.
 • עדיפות בשאילת ספרים מהספרייה, ולשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת הורות.
 • בעת היעדרות בתקופת ההרשמה לקורסים ישנה זכאות לרישום מוקדם לקורסים. הרישום יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים של בן או בת הזוג ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.
 • בעת שירות מילואים של בן או בת הזוג במשך תקופת השינויים, הפניה תהיה ישירות אל רכזת הורות.
 1. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב סמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. בקשה לקבלת הארכת לימודים כאמור תוגש בכתב בצירוף אסמכתאות מתאימות אל רכזת ההורות.

 17. הכנסת תינוקות לשיעורים

תתאפשר להורה הכנסת תינוקות בני עד 6 חודשים לשיעורים עיוניים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה. חל איסור להכניס תינוקות למעבדות. אם נגרמת הפרעה כלשהי למהלך התקין של השיעור, באחריות ההורה להפסיק את ההפרעה. המורה בקורס רשאי לבקש את הוצאת התינוקות מהשיעור אם יש בה הפרעה למהלך התקין של השיעור.

 

18. התאמות בנסיבות מחלת ילד
סטודנט/ית אשר הוכר/ה כסטודנט/ית הורה לפי נספח זה, יציג אישור רופא חתום ידנית למזכירות היחידה  בתיאום עם מורה הקורס, תוך עמידה בחובות הסף האקדמיות להשלמת הקורס, יהיה זכאי:
היעדרות של עד 10% משיעורים בהם דרישת נוכחות חובה, תחת נסיבות אלו בימים הרלוונטיים.
מתן דחייה בהגשת מטלות תוך תיאום עם מורה הקורס.
מועד מיוחד במידה וימי מחלת הילד/ה היו ברצף של ארבעה ימים בשבוע לפני הבחינה ובתנאי שניגש למועד הנוסף. 

 

 

אגפי ביטחון בקמפוסים השונים:

קמפוס הר הצופים: 02-5882018
קמפוס י. ספרא (גבעת רם): 02-6586000
קמפוס עין כרם: 02-6758005, 02-6758060
קמפוס רחובות: 08-9489290
למענה פרטני בנושאים אלה ניתן ליצור קשר עם רכזת הורות ומגדר, רויטל חדד באמצעות פניה בכתב או בטלפון 02-5881833 כמו כן ניתן להיפגש עם הרכזת בתאום מראש.