זכויות

סטודנט/ית יקר/ה

האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים. zahal logo בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל. כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה.

1. הגשת בקשה להתאמות

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.12.4 בנהלי הוראה ולימודים.
(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות פניה כתובה לפניות למדור מילואים
 
2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
(א) סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 
(ב) באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.
 
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 
3. מטלות
(א) סטודנט רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים.
(ב) סטודנט שלא הגיש למעלה מ-8 מטלות בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, יגיש בקשה מרוכזת לרכזת המילואים. (ג) סטודנט שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.
 
4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית
(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות כמפורט בסעיף זה, בתיאום עם המורה:
 • השלמת המטלה במועד שיקבע על ידי המורה.
 • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המורה.
 • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המורה.
 • בקשת פטור בשל שירות מילואים. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.
(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.
 
5. בחינה
(א) סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד מיוחד במסגרת המועדים הקבועים באוניברסיטה.

(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך  9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים במהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

 • שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24  שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
 • שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי התלמיד  לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד
 • שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות.
(ד) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.
***יש לפנות לוועדת ההוראה הרלוונטית בבקשות למועד מיוחד***
 
6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות
(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר .לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מילואים.
(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים. מידע נוסף קיים בסעיף 7.
(ג) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.
(ד) סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה. 
(ה) סטודנט היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.
 

7. חונכות ומרתונים
סטודנט ששירת במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר ונעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר באופן הבא:

 • בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה
 • בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
 • בהיעדרות מצטברת של 20 ימים בסמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
מסגרת הסיוע:
 1. עבור היעדרות משני שיעורים בקורס חובה, ניתן לבקש מפגש חונכות אחד בן 90 דקות, עד לתקרה של 5 מפגשים.
  א. שיעור ותרגיל נחשבים כשיעור אחד.
  ב. חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה קטנה. (ולא באופן פרטני).
  ג. חונכות תינתן עבור שיעורים במתכונת רגילה בלבד (לא כולל מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית)
 2. לא יינתנו מפגשי חונכות וגם סבסוד של מרתון עבור אותו הקורס.

* מתוך היצע המרתונים הקיים של אגודת הסטודנטים.

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להיענות בחיוב לכל בקשה שמגיעה אלינו. אין באמור התחייבות כי יימצא חונך לכל פונה.

אופן הגשת הבקשה:

יש למלא פניה מקוונת ולבקש מרכזת המילואים טופס בקשה לחונך. 
8. הארכת לימודים
(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 

 1. תלמיד שמבקש סיוע בהשלמת חומרי הלימוד יגיש בקשה בתוך שבועיים מסיום המילואים ע"י טופס אותו יקבל אלקטרונית מרכזת המילואים.
 2. בקשה לסבסוד של מרתון תוגש שבועיים לפחות לפני קיום המרתון. הסבסוד יועבר אל חשבון שכ"ל של הסטודנט רק במידה ואושר ע"י רכזת המילואים וכנגד קבלה.
 3. יש לצרף לבקשה טופס 3010 (שמ"פ) ומערכת שעות.
(ב)בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה. 
 
9. מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות
האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך קבלת מלגות, מעונות או נקודות זכות אקדמיות.  

למענה פרטני - אנא פנה/י אל רכזת המילואים, מאיה שקולניק גונן בתאום מראש

קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 3035, מס' טלפון 02-5881833 או בפניה בכתב 

IDF
Israel Defense Forces Flicker account
See also: מילואים