זכויות

זכויות

סטודנט/ית יקר/ה 
האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים המבוסס על כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012. בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל. כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה. 

הגדרות:

"סטודנט הורה" – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים;
"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.

1. הגשת בקשה להתאמות 

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.12.4 בנהלי הוראה ולימודים. 
(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות פניה כתובה לפניות למדור מילואים 

2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

(א) סטודנט משרת מילואים זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
(ב) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות מילואים זה ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
(ד) נוסף על האמור בסעיף ב' לעיל, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.
(ה) במידת האפשר ובשים לב לסוג שירות המילואים המדובר, באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.
(ו) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לענייןקורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן. זכות זו תינתן גם לסטודנט הורה, שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, אשר נעדר משיעורים על פי המפורט בסעיף ב' לעיל.

3. מטלות

(א) סטודנט משרת מילואים רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים. היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.
(ב) סטודנט משרת מילואים שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יגיש בקשה מרוכזת לרכזת המילואים על מנת למצוא פתרון כולל שיהיה מעבר להקלות להן זכאי הסטודנט על פי תקנון זה (כגון: צמצום מספר העבודות, איחוד עבודות אם ניתן וכיוצ"ב). הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.
(ג) סטודנט משרת מילואים שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבשל העדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור בגין שירות מילואים של בן או בת זוגו.

4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות כמפורט בסעיף 4(ג) בתיאום עם המרצה.
(ב) הוראות סעיף א' יחולו גם על גם סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף 2(ב).
(ג)

  • השלמת המטלה במועד שיקבע על ידי המרצה.
  • השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המרצה.
  • המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המרצה.
  • בקשת פטור בשל שירות מילואים - בקשה לפטור תוגש למרצה. המרצה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.
(ד) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

5. בחינה

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאי להיבחן במועד מיוחד במסגרת המועדים הקבועים באוניברסיטה.
(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך 9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים במהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

  • שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
  • שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד
  • שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
(ד) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
(ה) המועד המיוחד יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.
***יש לפנות לוועדת ההוראה הרלוונטית בבקשות למועד מיוחד***

6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר .לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מילואים.
(ב) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים. מידע נוסף קיים בסעיף 7.
(ג) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.
(ד) סטודנט משרת מילואים שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.
(ה) סטודנט משרת מילואים היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.
(ו) זכאויות לפי סעיף 6 יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

7. חונכות ומרתונים

 

סטודנט לתואר בוגר ששירת במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר ונעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר. סטודנט הורה לתואר בוגר שבן או בת זוגו שירתו במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר והוא נעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה, כמתואר בסעיף 2(ב) יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר. הסיוע יינתן על פי המפתח הבא:

  • בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה.
  • בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
  • בהיעדרות מצטברת של 20 ימים בסמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.

מסגרת הסיוע:

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להיענות בחיוב לכל בקשה שמגיעה אלינו. אין באמור התחייבות כי יימצא חונך לכל פונה. אופן הגשת הבקשה: יש למלא פניה מקוונת ולבקש מרכזת המילואים טופס בקשה לחונך.

8. הארכת לימודים

(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
(ב) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
(ג) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה.

9. מלגות ומעונות

האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות לצורך קבלת מלגות, או מעונות.

10. הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודת זכות

 

החל מתשע"ט ניתן לקבל שתי נקודות זכות בגין שירות מילואים פעיל בעקבות חקיקת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית ,תשע"ח 2018 
האוניברסיטה החליטה ליישם את החוק באופן הבא:

סטודנטים לתואר בוגר רשאים להמיר פעילות התנדבותית שביצעו, בקורס בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתכניות לימודים שבהם מוטלת חובה לימוד קורסי אבני פינה) או במקום קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז שייקבע החוג (בתכניות לימודים שבהם אין נלמדים קורסי אבני פינה), פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות (להלן "פעילות מזכה"): פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.

הקורס האמור יוזן לסטודנטים שלומדים לתואר בוגר אשר בשנת הלימודים שבה בוצעה הפעילות המזכה למדו לפחות מחצית מהנ"ז הנדרשים לפי תכנית הלימודים לתואר.

ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך.

סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לממש זאת.
שירות מילואים מזכה :שירות מילואים של 14 ימים לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת ומתוכם שירות של חמישה ימים לפחות ברצף; או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).

שנה"ל לעניין זה חלה מהראשון באוקטובר של כל שנה ועד לשלושים בספטמבר שלאחריו (כולל).
להזנת קורס בעל 2 נ"ז במערכת יש לפנות לוועדה לענייני הוראה של הפקולטה הרלוונטית עם טופס 3010

למענה פרטני בנושאים אלה ניתן לפנות אל רכזת המילואים, מאיה גונן בתאום מראש. קמפוס הר הצופים, מס' טלפון 02-5881833 או בפניה בכתב

See also: מילואים