ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד

נוהל ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד

 

כללי

לעיתים מגיעות פניות של תלמידים לשינוי חיוב כספי של שכר לימוד בגין ביטול לימודים, ביטול קורסים ללא ציון סופי, ביטול תקורה או הגשת עבודה באיחור, וזאת מסיבות שונות. לשם כך הוקמה ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד (להלן: "הוועדה") שמטרתה לדון בבקשות אשר מוגשות בהקשר זה. יש להדגיש, כי מטרת הוועדה היא לדון בבקשות שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות, ולא בבקשות שנומקו בטעמים אחרים.

מטרתו של נוהל זה היא להסדיר את הנושא.

הפנייה אל הוועדה

דבר קיומה של הוועדה יפורסם באתר דיקן הסטודנטים ובאתר מדור שכר לימוד ותשלומים.

הפנייה אל הוועדה תיעשה על ע"י מילוי טופס

שבו יפורטו נימוקי הבקשה לשינוי החיוב הכספי.

ככלל, פנייה אל הוועדה צריכה להיעשות בסמוך ככל האפשר לקרות העילה שבגינה מוגשת הפנייה. על תלמיד הפונה באיחור להסביר בפנייתו את סיבת האיחור.

הטופס ימולא באופן מקוון. על מגיש הבקשה לצרף מסמכים ואישורים מתאימים בתמיכה לנימוקי הבקשה.

בקשה אשר תוגש ללא מסמכים ואישורים כאמור, לא תטופל ולא תובא לדיון בפני הוועדה.

פניות בנושאי שכר לימוד בהקשר של מילואים יש למלא את הטופס המקוון

נושאים שאינם בטיפול הוועדה

הוועדה איננה דנה בבקשות לביטול דמי אבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים, וחיוב בריבית.

סינון מוקדם של בקשות

כל בקשה שמוגשת תעבור לסינון מוקדם אצל רכזת הרווחה בדיקנט הסטודנטים.

בקשות שעניינן אינו נסיבות חריגות ובלתי צפויות, כגון אלה שיפורטו להלן, לא יובאו לדיון בפני הוועדה:

  • אירועים משפחתיים שתוכננו מראש.
  • אי עמידה במועד האחרון לשינויים של תכנית הלימודים מפאת שכחה.
  • אי מציאת עניין בתכני קורס.
  • עומס לימודי, תעסוקתי או משפחתי.
  • אי קבלת אישור ממקום העבודה ליציאה ללימודים.
  • נסיעה לחו"ל שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.
  • פניות אחרות שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.

הוועדה רשאית להסמיך את רכזת הוועדה לאשר פניות מסויימות בעצמה מבלי שיהיה צורך בכינוס הוועדה.

בקשות שיועברו לדיון בפני הוועדה

בקשות שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות, כגון אלה שיפורטו להלן, יובאו לדיון בפני הוועדה:

  • בעיות בריאות פיזית או נפשית של התלמיד או של בני משפחה.
  • אֵבֶל במשפחה.
  • פניות אחרות בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.

מועד כינוס הוועדה

הוועדה תתכנס אחת לשלושה-ארבעה שבועות.

הרכב הוועדה

דיקן הסטודנטים, יו״ר.

נציג/ת האגף למנהל סטודנטים

נציג/ת הלשכה המשפטית.

רמ״ח אקדמי באגודת הסטודנטים.

רכזת רווחה בדיקנט הסטודנטים, מרכזת הוועדה.

החלטה

החלטת הוועדה תינתן בתוך 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים שנדרש הפונה להמציא. דיקן הסטודנטים רשאי להאריך מועד זה מטעמים מיוחדים שיירשמו. ההחלטה תישלח אל הפונה.

ניתן לערער על החלטת הוועדה אל נציב קבילות סטודנטים בלחיצה כאן.

דיווח

אחת לשנה תמסור הוועדה דיווח לרקטור על המקרים שהובאו לפניה, ללא ציון פרטים מזהים של הפונים.