הפנייה אל הוועדה

דבר קיומה של הוועדה יפורסם באתר דיקן הסטודנטים ובאתר מדור שכר לימוד ותשלומים.

הפנייה אל הוועדה תיעשה על גבי טופס ייעודי - אותו ניתן למצוא באתר משרד דיקן הסטודנטים בקישור הזה, שבו יפורטו נימוקי הבקשה לשינוי החיוב הכספי.

תלמיד אשר פנייתו מתייחסת לשנת לימודים שחלפה, עליו להצדיק ולהסביר את העיכוב בפנייתו. 

הטופס ימולא באופן ממוחשב ולא בכתב יד. על מגיש הבקשה לצרף מסמכים ואישורים מתאימים בתמיכה לנימוקי הבקשה.

בקשה אשר תוגש ללא מסמכים ואישורים כאמור, לא תטופל ולא תובא לדיון בפני הוועדה.

את טופס הבקשה והמסמכים יש לשלוח למייל