הפנייה אל הוועדה

דבר קיומה של הוועדה מפורסם באתר דיקן הסטודנטים ובאתר מדור שכר לימוד ותשלומים.

הפנייה אל הוועדה תיעשה באופן מקוון.

על מגיש הבקשה לצרף מסמכים ואישורים מתאימים בתמיכה לנימוקי הבקשה.

תלמיד אשר פנייתו מתייחסת לשנת לימודים שחלפה, עליו להצדיק ולהסביר את העיכוב בפנייתו. 

בקשה אשר תוגש ללא מסמכים ואישורים כאמור, לא תטופל ולא תובא לדיון בפני הוועדה.