הליך הוועדה

מועד כינוס הוועדה

הוועדה תתכנס אחת לשלושה-ארבעה שבועות. 

הרכב הוועדה

  • דיקן הסטודנטים, יו״ר.
  • חבר סגל אקדמי – אשר ימונה על ידי הרקטור, לתקופה של שנתיים.
  • מנהל היחידה המרכזית לענייני הוראה ותלמידים או סגנו.
  • רמ״ח אקדמי באגודת הסטודנטים.
  • רכזת רווחה בדיקנט הסטודנטים, מרכזת הוועדה.

הדיון בוועדה והחלטה

הוועדה תנהל פרוטוקול לתיעוד ישיבותיה. בשל צנעת הפרט, תוכן הישיבות והפרוטוקולים לא יפורסמו. 

החלטת הוועדה תינתן בתוך 60 ימים ממועד קבלת כל המסמכים שנדרש הפונה להמציא. דיקן הסטודנטים רשאי להאריך מועד זה מטעמים מיוחדים שיירשמו. ההחלטה תישלח אל הפונה. 

דיווח

אחת לשנה תמסור הוועדה דיווח לרקטור על המקרים שהובאו לפניה, ללא ציון פרטים מזהים של הפונים.