הלוואות

האוניברסיטה מקצה משאבים רבים על מנת לסייע לסטודנטים במימון לימודיהם.
במסגרת זאת, מאפשרת האוניברסיטה לסטודנטים לקבל הלוואה אחת בשנה, אשר תוחזר ללא ריבית והצמדה.
הריבית תשולם לבנק על ידי האוניברסיטה.
ניתן לקבל הלוואה אחת בשנה בגובה של עד 20,000 ₪ .
לבנק ניתנת הזכות לסרב להעמיד את ההלוואה לסטודנט משיקוליו.
לאחר ביצוע ההליכים בבנק, ההלוואה תועמד לזכות חשבון הבנק של התלמיד.

להלן מסלולי ההלוואה המפורטים -קישור לנספח תנאי ההלוואה
לבקשת הלוואה, על התלמיד לגשת למידע האישי> חשבונות סטודנטים> בקשת הלוואה