אישורים להתאמות אקדמיות

הנחיות להגשת בקשה לקבלת התאמות אקדמיות

לצורך הגשת בקשה לקבלת התאמות אקדמיות, יש לבחור ולהוריד את הטופס המתאים למגבלה הרפואית, ולמלא את חלק א' (פרטים אישיים וויתור סודיות רפואית).את הטופס יש למסור לרופא מומחה בתחום הרלוונטי, שימלא את חלקו השני בכתב קריא.לרופא יהיו הכשרה וניסיון רלוונטי בתחום, ולא יהיה קשר אישי או משפחתי בינו לבין הסטודנט.
את הטופס המלא יש להעביר בצירוף תדפיס סיכום עדכני של המידע הרפואי הרלוונטי
לרכזת הנגישות, עדיף דרך דוא''ל:negishut@savion.huji.ac.il

*מילוי הטופס ע''י הרופא יכלול התייחסות לכל הסעיפים הנדרשים:

  • אבחנה ברורה, בדיקות שנעשו לקביעתה, השפעתה על התפקוד האקדמי ופרוגנוזה (צפי למהלך המחלה ותוצאותיה)
  • מידת החומרה של המצב הרפואי, התדירות בה הוא בא לידי ביטוי והאם המצב הוא כרוני או זמני
  • צפי לשיפור או החמרה במצב הרפואי ותדירות מומלצת להערכה מחודשת של המצב
  • תיאור הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי אם ישנן, ציוד עזר וטכנולוגיה מסייעת
  • שירותי טיפול ושיקום
  • המלצה מנומקת למתן התאמות אקדמיות
  • פרטי יצירת קשר עם הרופא לצורך קבלת מידע נוסף

טפסי אישור רפואי לצורך קבלת התאמות אקדמיות:

טיפול בפניות שוטפות מתבצע בתוך פרק זמן סביר ובדרך כלל, עד עשרה ימים מיום הגשת הטפסים במלואם.
במידה ועילת הפנייה היא מגבלה או בעיה בריאותית קבועה או מתמשכת, יש להגיש את הטפסים עד שלושה שבועות לפני תום כל סמסטר. לאחר תאריך זה יטופלו מקרים דחופים בלבד. יחידת הנגישות עושה כל מאמץ על מנת לספק מענה מקצועי ונאמן לקהל הסטודנטים הפונים לשירותיה. יחד עם זאת, אין באפשרות היחידה להבטיח מענה לפניות שמגיעות באיחור.

  • על סטודנטים שקיבלו התאמה זמנית לפנות ליחידת הנגישות אם ברצונם לבחון הארכה של ההתאמות - בהתאם למפורט לעיל.
  • התאמות תינתנה בהתבסס על חוות הדעת הרפואית, אולם אין לראות בהמלצות הרופא בטופס חוות דעת מחייבת. בהתאם לצורך יועבר החומר הרפואי לעיונו של רופא תעסוקתי מטעם האוניברסיטה לחוות דעת נוספת.
  • תיתכן גם הפנייה למעבדה לאבחון תפקודי כתיבה בבית הספר לריפוי בעיסוק. הפנייה כזאת תינתן במקרים בהם על רקע מצב רפואי הגורם לקשיים בכתיבה יש צורך בגיבוש המלצות מקצועיות לגבי אופן ההיבחנות. האבחון כרוך בתשלום כספי. ניתן לפנות לקרן דיקן הסטודנטים בבקשה לסיוע במימון, בכפוף להמצאת אישורים כלכליים.