מעונות הסטודנטים

עזיבה

סטודנטים המסיימים את הסכם האירוח במעונות או שהחליטו מכל סיבה שהיא לוותר על מקומם במעונות, או שלימודיהם בוטלו ע"י האוניברסיטה, יחולו עליהם כללי הביטול כפי שמפורסמים בחוברת המידע למעונות. בכל מקרה דמי הרשמה לא מוחזרים. לסטודנטים המקדימים לעזוב את המעונות לפני תום הסכם האירוח נא לשים לב למועדי הביטול. עזיבת מעון תיחשב רק עם החזרת המפתח לרכז/ת המעון. דיירים שלא החזירו את המפתח במועד יחויבו בשכ"ד שהינו בתעריף פי 3 מן התעריף הנהוג לאותו מועד החזרת המפתח.
 
     
 ניתן למצוא את טופס הבקשה לביטול הסכם מגורים וטפסים נחוצים נוספים באתר האינטרנט של המעונות בכתובת -  https://dorms.huji.ac.il

 
 
 
מעונות הסטודנטים