רווחת הסטודנט

משרדים ממשלתיים

מוסד לביטוח לאומי                                

כתובת: שד' ויצמן 13 ירושלים

טלפון: 02-6709211

אתר המוסד: http://www.btl.gov.il/

מוסד לביטוח לאומי הוא מנגנון שמטרתו להגן על אזרחי  המדינה במישור הכלכלי. הביטוח הלאומי מספק רמות שונות של הגנה במדינות שונות, וכך שונים גם המצבים המזכים בתשלום מהביטוח הלאומי.

 
 
 

 

בנק ישראל
תכתובת: רחוב בנק ישראל (פינת רחוב קפלן), קריית הממשלה, ירושלים

טלפון: 02-6552211

אתר הבנק: http://www.bankisrael.gov.il/

בנק ישראל פועל מכוחו של חוק בנק ישראל. תפקידיו המרכזיים של הבנק הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות שינויים בשער הריבית ("ריבית בנק ישראל") בו הוא מלווה לבנקים מסחריים, שבתורם מייצרים אשראי לציבור ולעסקים ושימוש באמצעים נוספים במסגרת המדיניות המוניטרית, פיקוח ורגולציה על הבנקים בישראל, וניהול יתרות המט"ח הלאומיות.
 
                                                           
 
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
כתובת: כנפי נשרים 66 ירושלים

טלפון: 02-6592222

אתר הלשכה: http://www.cbs.gov.il/

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא יחידה ממשלתית הפועלת במסגרת משרד ראש הממשלה, ומטרתה איסוף וניתוח של מידע סטטיסטי אודות מדינת ישראל, כבסיס מידע למקבלי ההחלטות וכשירות לציבור. הלשכה פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה (נוסח חדש), התשל"ב-1972.
 

 

 

 
 
 
המרכז למיפוי ישראל

כתובת: חשין 1, ירושלים

טלפון: 02-6249722
המרכז למיפוי ישראל (מפ"י, Survey of Israel - SOI) יחידת סמך מקצועית, הכפופה  לשר הבינוי והשיכון, העוסקת בייזום, באפיון, בפיקוח ובבקרה של תהליכים ועבודות בתחום התשתיות הגיאודטיות (מדידת הארץ) המיפוי, ומערכות המידע הגאוגרפי.

LinkedIn 

 

 
 
 
 
משרד איכות הסביבה                                                                                     

כתובת: קרן היסוד 15 ירושלים

טלפון: 02-5654444

המשרד להגנת הסביבה הוא משרד האחראי על שמירת הסביבה הטבעית בישראל. תפקידו של המשרד להגנת הסביבה לקבוע מדיניות ארצית, פיתוח אסטרטגיות, הכנת תקנים וקביעת קדימויות להגנת הסביבה.
 

LinkedIn 

 

 
 
משרד לביטון הפנים
כתובת: רח' קלרמון גנו, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג'

טלפון: 02-5429944/7

אתר המשרד: http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx

המשרד לביטחון הפנים הוא המשרד הממשלתי של מדינת ישראל המופקד על ביטחון הפנים והוא האחראי על משטרת ישראל, שירותי בתי הסוהר ועל שירותי הכבאות. עד לשנת 1995, נקרא המשרד משרד המשטרה.

Twitter 

 

 
 
משרד קליטה ועלייה
כתובת: קפלן 2 ירושלים

טלפון: 02-6752611

אתר המשרד: http://www.moia.gov.il/Moia_he

המשרד לקליטת העלייה הוא משרד ממשלתי המופקד על ביצוע מדיניות הממשלה בתחום קליטת העלייה. הוקם ב - 1968, בעקבות גל העלייה לאחר מלחמת ששת הימים.

 

 

 
 
 
הרשות הלאומית לבטיחות הדרכים                                                             

כתובת: דרך אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי (מלחה) ירושלים

טלפון: 02-6333641

אתר הרשות: http://www.rsa.gov.il/Pages/default.aspx

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הוקמה ב 1997 מתוקף חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז - 1997. הקמתה בוצעה במסגרת ארגונית פנימית במשרד התחבורה על בסיס המנהל לבטיחות שפעל עד אז כאגף במשרד. הרשות אחראית על תכנון, תיאום ובקרה של מכלול הפעולות במשרדי הממשלה שנועדו להגברת הבטיחות בדרכים וצמצום התאונות.

 

 Facebook

 

 
 
הרשות השופטת
כתובת: רח' שערי משפט קריית בן-גוריון, ירושלים
טלפון: 077-2703333 

הרשות השופטת היא אחת משלוש רשויות המדינה. רשות זו אחראית על פירוש החוקים. מטרת הרשות השופטת היא לנסות לתת משפט צדק באמצעות אכיפת שלטון החוק - דין והכרעה במקרה של חשד לעבירה על החוק. הרשות השופטת מכריעה גם בישוב סכסוכים בין התושבים לבין רשויות השלטון ואף בסכסוכים בין רשויות השלטון לבין עצמן. על מנת להבטיח משפט צדק ושוויון בפני החוק, ישנם בתי משפט לערעורים.

 

 

 
 
 
הרשות המסים בישראל
כתובת: רח' בנק ישראל ,5 קריית הממשלה החדשה, ירושלים

טלפון: 02-6664000

אתר הרשות: http://ozar.mof.gov.il/taxes/misim_klali.htm

רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי, הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית מסים בישראל. היא מעסיקה כ-5,500 עובדים.

 LinkedIn

 

 
 
כנסת
כתובת: קריית בן-גוריון, ירושלים

טלפון: 02-675-3337 (מרכז המבקרים)

אתר הכנסת: http://www.knesset.gov.il/main/heb/home.asp

הכנסת היא בית המחוקקים של מדינת ישראל.

 Facebook

 

 
 
 
  
מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
כתובת: רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול

טלפון: 02-6665000

אתר הנציבות: http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp

נציבות תלונות הציבור (נת"ץ) היא יחידה הפועלת במסגרת משרד מבקר המדינה, ועוסקת בתלונות של אזרחים הנוגעות בפעילותם של משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, גופים ומוסדות ממשלתיות וגופים אחרים הנתונים לביקורתו של המשרד. נציב תלונות הציבור הוא מבקר המדינה עצמו, הנבחר בבחירות חשאיות על ידי חברי הכנסת.

 

 
 
 

מנהל מקרקעי ישראל                                                                                  

כתובת: בניין שערי העיר, יפו 216, ירושלים

טלפון: 02-5318888

אתר המשרד: http://www.mmi.gov.il/static/start.asp

מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק,  החל מ- 1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ - 93% משטח מדינת ישראל (כ - 22 מיליון דונם),
בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.מועצת מקרקעי ישראל מונה 18-26 חברים, בהתאם לחוק מנהל מקרקעי ישראל, היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל, מפקחת על פעולתו של מנהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו. בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון.
 

 LinkedIn

 

 
 
משרד האוצר
כתובת: קפלן 1 הקריה ירושלים

טלפון: 02-5317111

אתר המשרד: http://www.mof.gov.il/Pages/default.aspx

משרד האוצר הוא המשרד הממשלתי האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים.
 

 Facebook

 

 
 
 
משרד הביטחון
כתובת: רח' בית"ר 2, ירושלים

טלפון: 02-5657200

אתר המשרד: http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx

משרד הביטחון הוא הגוף האמון מטעם ממשלת ישראל על ביטחונה של מדינת ישראל. באחריותו של משרד זה נכללים בין היתר צה"ל והתעשיות הביטחוניות הממשלתיות. כגון: רפא"ל, תע"ש והתעשייה האווירית.

 
 

משרד הבינוי והשיכון                                                                             

כתובת: קרית הממשלה, מזרח ירושלים

טלפון: 02-5847211

אתר המשרד: http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx

משרד הבינוי והשיכון ממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים. פעילות המשרד מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות בקבוצות האוכלוסייה החלשות יחסית.

 

 
 

משרד הבריאות                                                                              

כתובת: רחוב יפו 86

טלפון: 02-5314811

אתר המשרד: http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx

משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה. המשרד קובע את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה, ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות. המשרד עוסק בארגון, הפעלה ואספקת שירותי מניעה, אבחון, טיפול, שיקום ומחקר באופן ישיר או באמצעות מוסדות רפואיים. המשרד מספק שירותי בריאות בתחום האשפוז ורפואה מונעת וכן, מבטח את האוכלוסייה בתחומי בריאות הנפש, גריאטריה, בריאות הציבור ומכשירי שיקום.

 Facebook

 

 
 
 
משרד החוץ
כתובת: שד' יצחק רבין 9 ירושלים

טלפון: 02-5303111

אתר המשרד: http://www.mfa.gov.il/MFAHEB

משרד החוץ בישראל, כבמדינות אחרות בעולם, עוסק בגיבוש מדיניות החוץ של הממשלה, בביצועה ובהסברתה - המשרד מטפל בניהול יחסים הבינלאומיים של המדינה. המשרד מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים; שוקד על קידום קשרי הכלכלה, התרבות והמדע, ומקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות. המשרד גם משמש ככלי מרכזי בטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות. המשרד פועל בכמה מוקדים, דרך המשרד הראשי הממוקם בקריית הלאום בירושלים, ודרך נציגויות ישראל בחו"ל, שגרירויות וקונסוליות.
 
 

 

 
 
משרד תרבות וספורט                                                                         

כתובת: בנין ג' הקריה המזרחית ירושלים

טלפון: 02-5411111

אתר המשרד: http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

משרד התרבות והספורט הוא אחד ממשרדי ה ממשלה בישראל. המשרד הוקם בממשלה ה -32 ופוצל מ משרד המדע והטכנולוגיה. תפקידי המשרד הם: אחריות על כלל הפעילות התרבותית בישראל, באמצעות מנהל התרבות. אחריות על ענפי הספורט והעיסוק הספורטיבי בישראל, באמצעות מנהל הספורט. בתחום זה נכללים בין השאר תמיכה בספורטאים ישראלים וארגון השתתפות ישראלית באירועי ספורט בינלאומיים כדוגמת האולימפיאדה.

 
 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
כתובת:הלני המלכה 13, ירושלים
טלפון:02-6290111

אתר המשרד: http://www.moag.gov.il/agri

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הוא המשרד האחראי מטעם הממשלה על החקלאות והמרחב הכפרי. בין פעילויותיו העיקריות של המשרד: תכנון ופיתוח ההתיישבות, החקלאות והכפר, מתן שירותים וטרינריים, שימור קרקע וניקוז. המשרד משתף פעולה עם גופים ציבוריים, כמו מנהל מקרקעי ישראל ו הרשות הממשלתית למים ולביוב.

 

 
 
 
משרד המדע והטכנולוגיה
כתובת: קרית הממשלה המזרחית, בנין ג'

טלפון: 02-5411101

אתר המשרד: http://www.most.gov.il/

משרד המדע והטכנולוגיה הוא משרד ממשלתי אשר אחראי על תחום קידום המדע והמו"פ (מחקר ופיתוח) בישראל, קביעת מדיניות בנושא זה ומתן ייעוץ בתחום כוח אדם מחקרי ומדעי לממשלה ולכיפופיה. כמו כן, אחראי המשרד על סוכנות החלל הישראלית.
 
 

 

 
 
 
משרד המשפטים
כתובת: צלאח א דין 29 ירושלים

טלפון: 02-6466666

אתר המשרד: http://www.justice.gov.il/mojheb/

משרד המשפטים הוקם בשנת 1948 בראשותו של פנחס רוזן. אלה הם תפקידיו העיקריים של משרד המשפטים: ארגון מערכת בתי המשפט בישראל, הכנת נוסח לרוב הצעות החקיקה לכנסת, ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה, אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית.

משרד המשפטים מונה כ-50 יחידות, ותחומי אחריותו רבים ומגוונים: מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. המשרד ממונה על רשות התאגידים שבחסותה רשם החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכורות, רשם ההקדשות ורשם המפלגות, וכן על יחידות הממונות על רישוי מקצועי בהן מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין, רשם המתווכים והמחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.
 
 

 

משרד הפנים
כתובת: שלומציון המלכה 1

טלפון: 3450*

אתר המשרד: http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx

משרד הפנים אחראי על חיי האזרחים במדינת ישראל בתחומים הבאים: תכנון ובנייה, שלטון מקומי, בחירות ברשויות המקומיות, פיקוח על הבנייה, עדות לא יהודיות, שעון קיץ חופי רחצה.

 
 
 
 
 

 

משרד הרווחה                                                                                                

כתובת: קפלן 2 הקריה ירושלים

טלפון: 02-6752520

אתר המשרד: http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

משרד הרווחה והשירותים החברתיים הוא משרד ממשלתי בישראל שתפקידו להבטיח לכלל הציבור מתן שירותי רווחה, שהוגדרו בחוק לאוכלוסיות שונות, ולפקח על מתן השירותים.

התחומים שבהם עוסק משרד הרווחה כוללים ילדים ונוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, נכויות ופיגור שכלי, נפגעי סמים ואלכוהול, קשישים במצבי מצוקה ועוד. השירותים לאזרח ניתנים בשני אופנים:

באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים (לשכות הרווחה) הנמצאות ברשויות מקומיות. באמצעות יחידות משנה של משרד הרווחה, כגון המוסד לביטוח לאומי, השירות לטיפול באדם המפגר, השירות למען הילד (אימוץ), שירות המבחן לנוער, שירות המבחן למבוגרים, ועוד.

 
 

 

 
 
משרד החבורה                                                                                        

כתובת: בנק ישראל 5 בנין ג'נרי (קומה 5) ירושלים

טלפון: 02-6663032

אתר המשרד: http://he.mot.gov.il/

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוא המשרד האחראי מטעם הממשלה על ניהול התשתית התחבורתית במדינה, ביבשה באוויר ובים, כולל המלחמה בתאונות הדרכים. המשרד מנוהל בעזרת אגפים, רשויות וחברות ממשלתיות ומופקד על: ניהול התחבורה היבשתית מתבצע באמצעות מנהל היבשה הכולל את המפקחים על התעבורה, אגף תשתיות ופיתוח, אגף התחבורה הציבורית, אגף תכנון תחבורתי; אגף תנועה הכולל אחריות על תקינת הרכבים, רישוי נהגים ורכבים, יצוא ויבוא כלי רכב; רשות התעופה האזרחית מפקחת ומסדירה את תחום התעופה האווירית בישראל ואילו רשות הספנות והנמלים אחראית של חברות הספנות ופיקוח על נמלי הים, שלאחר רפורמה שנערכה בשנת 2004 מנוהלים על ידי חברות ממשלתיות; למשרד מסונפים גם השירות המטאורולוגית הישראלי, המספק שירותי חיזוי של מזג האוויר; ואגף הביטחון.
 
 
 

 

משרד התיירות

כתובת: רח' בנק ישראל 5

טלפון: 02-6664200
משרד התיירות ממונה על קידום ושיווק תנועת התיירות לישראל, מקיים פיקוח על שירותי התיירות: בתי מלון, אכסניות ובתי הארחה ואחראי על הכשרת כוח האדם ועל רישוי פרטים וגופים מסחריים העוסקים בענף. כמו כן הוא מרכז את איסוף ופרסום הנתונים הסטטיסטיים בחקר תנועת התיירות אל ישראל ובתוכה, לצורך לימוד והסקת מסקנות אסטרטגיות, וזאת בראיית התיירות כענף כלכלי מרכזי במדינת ישראל וכמקור הכנסה חשוב של מטבע חוץ.
 
 
 
 

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה                                                              

כתובת: בנק ישראל 5 ירושלים

טלפון: 02-6662000

אתר המשרד: http://www.tamas.gov.il/

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (או בקיצור תמ"ת) הוא משרד ממשלתי אשר הוקם בשנת 1949 בתור משרד התעשייה, שבתוכו היו גם אגפי המסחר והתעסוקה. תפקידי המשרד כיום הם קידום תעשייה, סחר חוץ, סחר פנים, פיתוח הון אנושי וטיפול בענייני תעסוקה.

 

 

 
 
 
משרד התקשורת
כתובת: רחוב יפו 23

טלפון: 02-6706301

אתר המשרד: http://www.moc.gov.il/8-he/MOC.aspx

משרד התקשורת הוא משרד ממשלתי בישראל, אשר אחראי על כלל תחומי ה תקשורת המדינה, בכללם עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, טלפון, דואר ועוד.

 
 
 

 

משרד התשתיות הלאומיות                                                                       

כתובת: יפו 216 בנין שערי העיר ירושלים

טלפון: 02-5006777

משרד האנרגיה והמים הוא משרד ממשלתי, הממונה על כלל תחומי האנרגיה, המשאבים הטבעיים, התשתיות והמים במדינת ישראל. בין השאר אחראי המשרד על בתי הזיקוק, חברת החשבל, חברת מקורות, המכון לחקר ימים ואגמים, נציבות המים, הקרן לשיקום מחצבות, המכון הגיאופיסי לישראל והמכון הגיאולוגי לישראל. עד לשנת 1996 נקרא משרד זה, משרד האנרגיה והתשתית, אך עם כניסתו של אריאל שרון לתפקיד שינה את שמו לשם משרד התשתיות הלאומיות והורחבו סמכויותיו. בתקופת כהונתו של עוזי לנדאו שונה שוב שם המשרד לשמו הנוכחי.

 

 
 
משרד ראש הממשלה
כתובת: קפלן 3 הקריה בנין ג' ירושלים

טלפון: 02-6705555

משרד ראש הממשלה בישראל הוא המשרד הממשלתי האחראי ליישום מדיניות ראש ממשלת ישראל, תיאום פעילויות משרדי הממשלה בתחומים השונים וניהול מהלכי שינוי ועבודות מטה ברמה הלאומית. זהו משרד המטה המרכזי של ממשלת ישראל.
 
 

 

 
 
 
נציבות שירות המדינה                                                                                    

כתובת: רחוב קפלן 3, הקריה ירושלים

טלפון: 02-6705148/9

אתר הנציבות: http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service

נציבות שירות המדינה היא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה המופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המנהל ומשאבי אנוש. הנציבות הוקמה בשנת 1950 במסגרת משרד האוצר וכיום היא פועלת במשרד ראש הממשלה ומופקדת מטעמו על מגוון תחומי אחריות מנהלתיים, ביניהם: עריכת מכרזים ובחינות למיון המועמדים לשירות המדינה, מינוי, קידום, הכשרת והדרכת עובדים, אישור פיטורים של עובדי מדינה, אישור מבנה ואת חלוקת הסמכויות של היחידות במשרדי הממשלה, ניסוח תקנונים מנהליים לשירות המדינה וכן אכיפתם בקרב עובדי המדינה, שיפור השירות לציבור, עידוד להגברת פריון העבודה במשרדי הממשלה, טיפול ברווחת עובדי המדינה, הכולל הוצאתם של עובדי המדינה לגמלאות. סמכויות הנציבות לשירות המדינה נקבעו בחוקים שונים ובתקנות שירות המדינה (תקשי"ר).

 

 
 
 
 

 

לשכת נשאי המדינה
כתובת: רחוב הנשיא 3, שכונת קוממיות (טלביה), ירושלים

טלפון: 02-6707211 (משכן הנשיא)

אתר הלשכה: http://www.president.gov.il/Pages/Default.aspx

לנשיא המדינה תפקיד ייצוגי בעיקרו. לנשיא סמכויות אחדות בתחום הטקסי, כגון חתימה על חוקים, הסמכת שגרירים של ישראל, קבלת כתבי האמנה של שגרירים זרים וחתימה על אמנות בין ישראל למדינות אחרות. הנשיא משתתף בטקסים רשמיים של המדינה ומייצג אותה כלפי חוץ.
 
 

 

רשות העתיקות                                                                                            

כתובת: סולטן סולימן 2 ירושלים

טלפון: 02-6204624

אתר הרשות: http://www.antiquities.org.il/home_heb.asp

רשות העתיקות היא הגוף האחראי על החפירות הארכאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל. כמו כן אחראית הרשות על מתן היתרים מתאימים לביצוע חפירות ארכאולוגיות, על הפיקוח של אתרי עתיקות וקביעת המדיניות והקריטריונים לטיפול בממצאים.

 
 

 

 

רשות השידור                                                                                        

כתובת: יפו 161 ירושלים

טלפון: 02-5015555

אתר הרשות: http://www.iba.org.il/

רשות השידור היא רשת השידור הממלכתית של מדינת ישראל. רשות השידור פועלת מתוקף חוק רשות השידור 1965, אשר מאפשר שידור ציבורי ממלכתי. עד שנות התשעים הייתה רשות השידור הגוף היחיד שהפעיל ערוץ שידורי טלוויזיה והגוף העיקרי ששידר שידורי רדיו. מאז הוקמו גופי שידור רבים נוספים, והרשות מצאה את עצמה כערוץ אחד מני רבים ובתחרות קשה עם גופי תקשורת מסחריים. הרשות מפעילה שני ערוצים: הערוץ הראשון והערוץ 33.
 
 

 

רשות ניירות ערך                                                                                     

כתובת: כנפי נשרים 22 ירושלים

טלפון: 02-6556555

אתר הרשות: http://www.isa.gov.il/

רשות ניירות ערך היא רשות בישראל העוסקת בשמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. הרשות הוקמה ופועלת על פי חוק ניירות הערך. יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה רואי חשבון, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהל. הרשות ייסדה, יחד עם לשכת רואי חשבון בישראל, את המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ומשמשת שותפה שווה בו.
 

LinkedIn 

 

 
 
רשות האכיפה והגבייה                                                                                 

כתובת: יפו 97 בנין כלל ירושלים (לשכת ההוצאה לפועל)

טלפון: 02-5600407          

אתר הרשות: http://www.eca.gov.il/

המרכז לגביית אגרות קנסות והוצאות הוקם בשנת 1995. המרכז פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה, 1995. על פי חוק זה מוסמך המרכז  לגבייה לגבות קנסות שהטיל בימ"ש, קנסות  מנהליים, קנסות ברירות משפט, אגרות בתי משפט והוצאות לטובת המדינה.

 

 

 

רווחת הסטודנט