רווחת הסטודנט

אישורים להתאמות אקדמיות

הנחיות להגשת בקשה לקבלת התאמות אקדמיות

  

לצורך הגשת בקשה לקבלת התאמות אקדמיות, יש לבחור ולהוריד את הטופס המתאים למגבלה הרפואית, ולמלא את חלק א' (פרטים אישיים וויתור סודיות רפואית). את הטופס יש למסור לרופא מומחה בתחום הרלוונטי, שימלא את חלקו השני בכתב קריא. לרופא יהיו הכשרה וניסיון רלוונטי בתחום, ולא יהיה קשר אישי או משפחתי בינו לבין הסטודנט.


מילוי הטופס יכלול התייחסות לכל הסעיפים הנדרשים:

 

- אבחנה ברורה, בדיקות שנעשו לקביעתה, השפעתה על התפקוד האקדמי ופרוגנוזה            (צפי למהלך המחלה ותוצאותיה)

- מידת החומרה של המצב הרפואי, התדירות בה הוא בא לידי ביטוי והאם המצב הוא            כרוני או זמני

- צפי לשיפור או החמרה במצב הרפואי ותדירות מומלצת להערכה מחדש של המצב

- תיאור הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי אם ישנן, ציוד עזר וטכנולוגיה מסייעת

- שירותי טיפול ושיקום

- המלצה מנומקת למתן התאמות אקדמיות

- פרטי יצירת קשר עם הרופא לצורך קבלת מידע נוסף

 

לטופס יש לצרף תדפיס סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה.

 

התאמות תינתנה בהתבסס על חוות הדעת הרפואית, אולם אין לראות בהמלצות הרופא בטופס חוות דעת מחייבת. בהתאם לצורך יועבר החומר הרפואי לעיונו של ד"ר אלכס גודקין- רופא תעסוקתי מטעם האוניברסיטה לחוות דעת נוספת, ותתכן דרישה לבדיקה במרפאתו, בעלות של 250 ₪.

 

תיתכן גם הפנייה למעבדה לאבחון תפקודי כתיבה בבית הספר לריפוי בעיסוק.  הפנייה כזאת תינתן במקרים בהם על רקע מצב רפואי הגורם לקשיים בכתיבה יש צורך בגיבוש המלצות מקצועיות לגבי אופן ההיבחנות. האבחון כרוך בתשלום כספי. ניתן לפנות לקרן דיקן הסטודנטים בבקשה לסיוע במימון, בכפוף להמצאת אישורים כלכליים.

 

יש להוריד הטופס המתאים ולהעביר סריקה של הטופס המלא יחד עם תדפיס סיכום מידע רפואי לרכז הנגישות,  במייל Negishut@savion.huji.ac.ilבמידה ועילת הפנייה היא מגבלה או בעיה בריאותית קבועה או מתמשכת יש להגיש את הטפסים עד שלושה שבועות לפני תום כל סמסטר. לאחר תאריך זה יטופלו מקרים חריגים בלבדהטיפול בפנייה מתבצע בתוך פרק זמן של עד שבוע מיום הגשת הטפסים במלואם .


על סטודנטים שקיבלו התאמה זמנית לפנות ליחידת הנגישות אם ברצונם לבחון הארכה של ההתאמות - בהתאם למפורט לעיל.


טופס אישור רפואי לצורך קבלת התאמות אקדמיות:

- סטודנטים המתמודדים עם לקות שמיעה

- סטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית

סטודנטים המתמודדים עם מחלה כרונית\ נוירולוגית

סטודנטים המתמודדים עם מגבלה אורטופדית

- סטודנטים המתמודדים עם מגבלה אחרת

 

 

 

רווחת הסטודנט